IV Kongres Akademickich Biur Karier


14 października 2015 r. w Warszawie odbył się IV Kongres Akademickich Biur Karier pt. „Programy europejskie w działalności Akademickich Biur Karier”, organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rzecznika Praw Absolwenta. W wydarzeniu wzięło udział ponad 170 uczestników, przede wszystkim pracowników akademickich biur karier, a także przedstawicieli ministerstw, wojewódzkich urzędów pracy i instytucji sektora szkolnictwa wyższego.

Podczas Kongresu zaprezentowany został raport Rzecznika Praw Absolwenta pt. „Działalność akademickich biur karier w roku akademickim 2014/2015.” Opracowanie odnosi się do zadań realizowanych przez biura karier oraz ich skali. Istotna część dokumentu poświęcona jest zasobom ABK, ich umiejscowieniu w systemie zapewniania jakości kształcenia na uczelni oraz współpracy biur karier z interesariuszami. To już drugi raport Rzecznika nt. funkcjonowania ABK, dzięki czemu można zaobserwować tendencje w ich rozwoju.

Przy okazji Kongresu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wsparcie akademickich biur karier w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs ma na celu poprawę jakości usług ABK w zakresie wspomagania studentów i absolwentów w rozpoczynaniu kariery zawodowej na rynku pracy. Będzie również służył zwiększeniu kompetencji pracowników biur karier.

Kongres miał także na celu upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie korzystania ABK z możliwości oferowanych przez programy europejskie dotyczące mobilności. W tym kontekście zaprezentowane zostały doświadczenia Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przedstawiła z kolei zalety narzędzi Europass, które mogą być przydatne w działalności ABK.

Poniżej przekazujemy materiały z Kongresu:

Raport Rzecznika Praw Absolwenta „Działalność akademickich biur karier w roku akademickim 2014/2015”

Prezentacja Rzecznika Praw Absolwenta nt. wyników raportu

Prezentacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nt. programu „Akademickie Biura Karier”

Prezentacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji nt. narzędzi Europass

Prezentacja Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Program IV Kongresu ABK