Porządek obrad XVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 9 czerwca 2011 roku

środa, 27 lipca 2011

Porządek obrad
XVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
w dniu 9 czerwca 2011 roku

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
IIa. Stan przygotowań opisów wzorcowych efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków kształcenia.
III. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia – przedstawia Komisja Edukacji;
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa położnictwa – przedstawia Komisja Edukacji i Zespół Medyczny;
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: weterynarii i architektury – przedstawia Komisja Edukacji;
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia wzorów sprawozdań – przedstawia Komisja Ekonomiczna;
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej – przedstawia Komisja Ekonomiczna;
 6. Projekt rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej – przedstawia Komisja Ekonomiczna;
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta – przedstawia Komisja Edukacji;
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów – przedstawia Komisja Ekonomiczna;
 9. Projekt rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów – przedstawia Komisja Ekonomiczna;
 10. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru – przedstawia Komisja Uprawnień i Komisja Nauki.
 11. Projekt rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie oceny programowej i instytucjonalnej Komisja Edukacji i Komisja Rozwoju.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – przedstawia Komisja Edukacji.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich – przedstawia Komisja Edukacji i Komisja Ekonomiczna.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – przedstawia Komisja Uprawnień.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, na których można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opłat – przedstawia Komisja Edukacji.

Przerwa

IV. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą – przedstawia KE i KN RG.
IVa. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów.
V. Zaopiniowanie projektu ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu” – przedstawia KR RG.
VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów – przedstawia Zespół do spraw medycznych.
VIa. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne.

VII. Zaopiniowanie rządowego projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej – przedstawia Komisja Prawna.
VIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG.

 1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia”.
 2. Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „elektrotechnika”.
 3. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie „biologia”.
 4. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii – doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej.

IX. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia KR RG.

 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii – „geologia stosowana” (studia I stopnia).
 2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny – „religioznawstwo” (studia I stopnia).
 3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach – „hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich” (studia I stopnia).
 4. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki – „ teleinformatyka” (studia I stopnia).
 5. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych – „krajoznawstwo i turystyka kulturowa” (studia I stopnia).
 6. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki – „optyka” (studia I i II stopnia).

X. Zaopiniowanie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych – przedstawia Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych.

 1. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach – studia podyplomowe w zakresie „Pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną-oligofrenopedagogika”.
 2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – studia podyplomowe w zakresie” Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej”(w systemie ochrony zdrowia).
 3. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku – studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie w służbie zdrowia”.
 4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim – studia podyplomowe w zakresie ”Bibliotekoznawstwo z informacją naukową”.
 5. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni – studia podyplomowe w zakresie „Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą”.
 6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia”.

XI. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia Komisja Ekonomiczna.

 1. Zasady przyznawania „Honorowych stypendiów wyjazdowych” przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej laureatom programu „MISTRZ”.
 2. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunków humanistycznych przekazanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.

XII. Komunikaty.
XIII. Sprawy różne i wolne wnioski.
XIV. Przyjęcie protokołu XVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (12 maja 2011).
XV. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików