Apel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 czerwca 2016 r. do społeczności akademickiej o szczególną troskę i działania w obronie praw obywatelskich i przestrzegania zasad tolerancji

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego deklaruje swoje przywiązanie do wartości społeczeństwa obywatelskiego oraz wartości akademickich ukształtowanych w wielowiekowej tradycji. Do katalogu tych wartości zaliczamy m.in. poszanowanie  praw i wolności demokratycznych oraz zasad  zakazujących dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, region lub kraj pochodzenia, światopogląd, wyznawaną religię, preferencje w sprawach publicznych a także innych gwarantowanych praw i wolności.

Środowisko akademickie i naukowe musi pozostawać wzorem respektowania i propagowania tych wartości, a uczelnie i instytucje naukowe powinny być wolne od przejawów naruszania zasad współżycia społecznego, czerpiących swe źródła z tradycji uniwersytetów, kreujących wspólnotę akademicką mistrzów i scholarów w procesie poszukiwania i głoszenia prawdy.

Rada potępia przypadki naruszania tych zasad, nawet gdyby miały one charakter incydentalny. Rada będzie przeciwstawiać się wszelkim przejawom dyskryminacji lub nierównego traktowania.

Rada Główna zwraca się do społeczności akademickiej z apelem o szczególną troskę i działania na rzecz poszanowania praw człowieka a także zasad tolerancji.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Jerzy Woźnicki

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików