Opinia nr 1/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

środa, 19 czerwca 2019

Po rozpatrzeniu wniosku przekazanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 maja 2019 r. pismo (DSW.WSS.630.4.2019.AŚL.1) w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rada Główna opiniuje przedłożony Regulamin przede wszystkim z punktu widzenia zgodności z literą i intencją przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a także według kryterium spójności logicznej i kompletności regulacji.

Po przeanalizowaniu przedłożonego dokumentu Rada Główna zgłasza następujące uwagi:

  1. Biorąc pod uwagę zatwierdzanie Regulaminu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a ponadto zasady, że „prawo nie działa wstecz” niedopuszczalne jest postanowienie § 15 ust. 2 dający Fundacji prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a nadto wiązania tymi zmianami Wnioskodawców o przedmiotowe stypendium.
  2. Niedostatecznie dopracowana jest kwestia wysokości stypendium w ramach limitu w wysokości 5.000 zł. Chodzi o to aby określić związek wysokości stypendium z uzyskanymi punktami w rankingu sporządzonym według osiągnięć określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu. Obecne rozwiązanie dopuszcza całkowitą dowolność zarówno co do wysokości jak i liczby stypendiów przyznanych w danym konkursie do wysokości budżetu.
  3. Regulamin nie określa terminu ogłoszenia konkursu wskazując jedynie sposób ogłoszenia w § 4 ust. 5.
  4. Zupełnie niezrozumiałe jest potencjalne zobowiązanie stypendysty do nie informowania osób trzecich o otrzymaniu stypendiów (§ 12 ust. 2) skoro lista stypendystów jest ogłaszana na stronie internetowej Fundacji (§ 9 ust. 1 lit. b).
  5. Regulamin nie powinien zobowiązywać stypendystów choć odpowiednie zachowania mogą być kryterium sankcji wobec nich (Por. zapisy § 12 ust. 1 i 2).
  6. W § 6 lit. a) znajduje się wadliwe odwołanie do § 4 ust. 3 Regulaminu, który nic nie mówi o terminach.
  7. W Regulaminie brakuje oznaczenia terminu zamknięcia naboru wniosków.
  8. Zdaniem Komisji Warto rozważyć możliwość odwołania od oczywistych błędów w procedurze kwalifikacyjnej.
  9. Zastrzeżenie dotyczące zwrotu stypendium (§ 13 ust. 2 lit. b) zawiera niespójny warunek okresu uprawniającego do żądania zwrotu wypłaconego stypendium [„b) ust. 1 pkt d) powyżej – w okresie 3 (słownie: trzech) lat …”]. Powinno być: powyżej 3 (słownie) lat … .

Opinię otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Zbigniew Marciniak

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików