Opinia Nr 16/2009 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz niektórych innych ustaw

wtorek, 27 lipca 2010

Opinia Nr 16/2009
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz niektórych innych ustaw

Po rozpatrzeniu, na wniosek Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP z dnia 4 marca 2009 roku (pismo PS-40/09), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz niektórych innych ustaw, Rada Główna – stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) – zgłasza poniżej sformułowane uwagi.

1. Nie jest właściwie sformułowana intytulacja projektu ustawy. Jej formuła prima facie wskazuje, że projekt odnosi się wyłącznie do PAT w Krakowie. Tymczasem pod formułą intytulacji objętą słowami „oraz niektórych innych ustaw” zostaje przez projektodawców de facto ukryta chęć objęcia finansowaniem z budżetu państwa PWT w Wrocławiu, PWT w Warszawie i WSFP Ignatianum w Krakowie.
2. Abstrahując od możliwości finansowych Państwa, które jest w stanie ocenić wyłącznie Parlament i Rząd, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego zwraca uwagę na nietrafny argument uzasadnienia projektu ustawy a dotyczący PAT w Krakowie, który „nigdy za doznane krzywdy nie otrzymała jakiegokolwiek zadośćuczynienia”. Jeżeli istnieją powody do uzyskania takiego zadośćuczynienia materialnego przez PAT w Krakowie, to właściwa do załatwienia tej sprawy jest specjalna Komisja Majątkowa ds. rekompensat działająca w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski i afiliowana przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3. Nietrafny jest argument zawarty na stronie 2 uzasadnienia projektu ustawy, że wejście w życie projektowanej regulacji „nie spowoduje bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego”. Sami autorzy projektu zaprzeczają tej tezie w kolejnym zdaniu uzasadnienia zastrzegając, że „Ewentualne skutki finansowe uzależnione będą od przedstawienia, a następnie zaakceptowania stosownego planu wydatków związanych z kosztami realizacji środków trwałych w budowie, służących procesowi dydaktycznemu”.
4. Nie jest jasne co ma na myśli projektodawca pisząc w uzasadnieniu, że „Projekt ustawy rodzi pozytywne skutki społeczno-gospodarcze”.
5. W odniesieniu do projektu objęcia finansowaniem PWT we Wrocławiu, PWT w Warszawie i WSFP „Ignatianum” w Krakowie należy zauważyć, że art.15 ust. 3 Konkordatu między Rzeczypospolitą Polską a Stolicą Apostolską mówi jedynie o „rozważeniu udzielenia pomocy finansowej” przez Państwo, nie zaś o konieczności objęcia tych uczelni (precyzyjnie odrębnych wydziałów) całościowym finansowaniem ze strony Państwa. Tym samym propozycja projektodawców wykracza znacznie poza rzeczywiste ustalenia konkordatowe. Rzecz jasna definitywna ocena czy Państwo jest obecnie stać na wyjście naprzeciw postulatom projektu ustawy należy do Rządu oraz obu Izb Parlamentu.

Opinię otrzymuje Szef Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików