Opinia Nr 17/2009 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa

wtorek, 27 lipca 2010

Opinia Nr 17/2009
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie poselskiego projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa

Po rozpatrzeniu, na wniosek Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP z dnia 31 marca 2009 roku (pismo PS-59/09), poselskiego projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa, Rada Główna – stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) – zgłasza poniżej sformułowane uwagi.

1. Projekt ustawy w wersji z dnia 20 marca 2009 roku Grupy Posłów Klubu Parlamentarnego PiS stanowi fragment projektu podobnej ustawy, z dnia 12 lutego 2009 roku, dotyczącej PAT w Krakowie, PWT we Wrocławiu, PWT w Warszawie oraz WSFP Ignatianum w Krakowie. Projekt opiniowanej ustawy został zredukowany do problemów dotyczących PAT w Krakowie.
2. W kwestii proponowanej w projekcie ustawy nowej nazwy dla PAT w Krakowie pojawia się zasadnicza wątpliwość czy ewentualne wystąpienie w nazwie utworzonego Uniwersytetu przymiotnika „Papieski” nie narusza domeny Państwa Watykańskiego. W uzasadnieniu projektu nie ma do tej kwestii żadnego odniesienia. Wydaje się, że w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 3 ust. 3, gdy mowa o przymiotniku albo o przymiotnikach „ w celu określenia profilu uczelni” chodzi nie tyle o podmiotowe, ile o przedmiotowe wskazanie stosownego przymiotnika. W tym przypadku chodziłoby raczej o użycie przymiotnika „teologiczny” albo „ filozoficzno-teologiczny”.
3. Z uzasadnienia projektu ustawy nie wynika, a powinno wynikać wprost, ile i jakie konkretnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora posiada uczelnia. Sprawdzenie uprawnień PAT w Krakowie w rejestrze Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów sprawia, że informacja wprowadzona do uzasadnienia na temat tych uprawnień nie odpowiada rzeczywistości.
4. Projektodawcy prezentują w uzasadnieniu projektu ustawy pogląd, że jej uchwalenie będzie formą zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone PAT w Krakowie w okresie komunizmu. W tym zakresie należy podnieść, że organem właściwym ds. zadośćuczynienia krzywd majątkowych wobec Kościoła Katolickiego w Polsce jest specjalna Komisja Majątkowa ds. rekompensat działająca w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, afiliowana przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5. Nieprawdziwa jest teza zawarta na stronie 2 uzasadnienia projektu ustawy, że „Projektowana regulacja nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa ani budżetu jednostek samorządu terytorialnego”. Autorzy projektu zaprzeczają tej tezie w kolejnym zdaniu uzasadnienia. Wynika z niego, że w projekcie chodzi o wprowadzenie normy ustawowej umożliwiającej uzyskanie środków finansowych na realizację inwestycji budowlanych. Inwestycje te mają być finansowane z budżetu państwa, a więc będą go również obciążały.
6. Co się tyczy objęcia PAT w Krakowie finansowaniem w całości z budżetu Państwa, to należy zauważyć, że Konkordat zawarty pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Stolicą Apostolską w jego art.15 ust. 3 przewiduje możliwość dotowania przez Państwo PAT w Krakowie i KUL w Lublinie. W odniesieniu do PAT w Krakowie należy zauważyć, że Państwo wywiązuje się z w/w zobowiązania poprzez uchwalenie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o finansowaniu PAT w Krakowie z budżetu Państwa (Dz.U. Nr 103, poz. 650). Należy zauważyć, że Konkordat mówi o dotowaniu, nie zaś o finansowaniu PAT w Krakowie, co czyni różnicę nie tylko formalną.

Opinię otrzymuje Szef Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików