Załącznik do Apelu z dnia 10 stycznia 2013 r.

piątek, 18 stycznia 2013

Załącznik do Apelu
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rządu i Parlamentu RP
z dn. 10 stycznia 2013 r.

Najistotniejsze problemy rozwoju
nauki i szkolnictwa wyższego

Poniżej zestawiono najistotniejsze problemy, które zdaniem Rady wymagają rozwiązania w ramach wieloletniego planu – strategii rządowej – rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Zestawienie to jest wynikiem prac Rady podsumowanych w dyskusji na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2013 roku.

I. Opracowanie narodowego programu rozwoju kapitału społecznego jako niezbędnego warunku pobudzania aktywności obywatelskiej, zwiększania zaufania do instytucji publicznych oraz racjonalnego deregulowania obecnie przeregulowanych obszarów życia społecznego i gospodarczego, w tym nauki i szkolnictwa wyższego.

II. Promowanie znaczenia kultury i nauki dla rozwoju Polski, w szczególności w celu zachęcania młodzieży do wiązania swojej drogi życiowej z tymi sferami.

III. Wprowadzenie instrumentów umożliwiających skuteczne eliminowanie patologii w sferze szkolnictwa wyższego, w szczególności eliminowanie uczelni sprzeniewierzających się misji szkolnictwa wyższego – nieprzestrzegających litery i ducha regulacji prawnych oraz nadużywających zaufania studentów.

IV. Opracowanie systemu finansowania zadań edukacyjnych szkolnictwa wyższego, uwzględniającego:

(1) potrzeby rynku pracy na osoby z wykształceniem

 • w poszczególnych obszarach i dziedzinach wiedzy
 • o profilu praktycznym i ogólnoakademickim
 • na poziomie studiów I, II i III stopnia, a także na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji,

(2) zróżnicowanie nakładów w zależności od

 • obszaru, poziomu i profilu kształcenia
 • jakości kształcenia
 • misji uczelni (koncentracja na zadaniach badawczych lub edukacyjnych),

(3) instrumenty finansowe

 • zapewniające wyrównywanie szans edukacyjnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
 • stymulujące zaangażowanie uczelni w różne formy kształcenia wspomagające uczenie się przez całe życie
 • stymulujące wdrażanie innowacyjnych form i programów kształcenia,

w powiązaniu z

 • wieloletnim rządowym programem finansowania obu sektorów – publicznego
  i niepublicznego – szkolnictwa wyższego.

V. Opracowanie systemu finansowania badań naukowych i rozwojowych, z uwzględnieniem:

 • specyfiki zadań uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych
 • pożądanych proporcji między środkami budżetowymi przeznaczanymi na podtrzymanie i rozwój potencjału a środkami rozdzielanymi w trybie konkursowym przez NCN i NCBiR
 • potrzeby uruchomienia wieloletnich, strategicznych programów badawczych w dziedzinach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju społecznego i gospodarczego,

w powiązaniu z

 • wieloletnim rządowym programem zwiększania finansowania badań naukowych i rozwojowych.

VI. Opracowanie zasad wyłaniania i finansowania uczelni badawczych („uczelni flagowych”).

VII. Wprowadzenie instrumentów motywujących zaangażowanie podmiotów gospodarczych w działalność badawczo-rozwojową, stymulujących konkurencyjność polskiej gospodarki, m.in. poprzez odpowiednie instrumenty podatkowe.

VIII. Dostosowanie regulacji prawnych do specyfiki działalności edukacyjnej i badawczo-rozwojowej uczelni i jednostek naukowych, w szczególności poprzez odpowiednie znowelizowanie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

IX. Utworzenie instytucji koordynującej międzynarodową wymianę studentów, doktorantów i pracowników nauki, np. na wzór takich instytucji działających we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, w celu zdynamizowania stopnia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego i nauki.

X. Wdrożenie rozwiązań premiujących zaangażowanie uczelni w modernizację i doskonalenie systemu oświaty, prowadzących do lepszej koordynacji obu poziomów systemu edukacyjnego.

Zdaniem Rady, warunkiem skutecznego rozwiązania wymienionych problemów jest w szczególności:

 • Istotne wzmocnienie analityczno-planistycznego zaplecza rządu/MNiSW, zobligowanego do opracowywania systematycznych analiz stanu nauki i szkolnictwa wyższego oraz założeń wieloletnich planów rozwoju tych sektorów w powiązaniu z potrzebami społecznymi i gospodarczymi Polski.
 • Podjęcie przez organy administracji państwowej efektywnej współpracy
  z podmiotami reprezentującymi społeczność akademicką.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików