Komisja Kształcenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (KK RG)

Zadania Komisji:

 • opiniowanie dokumentów dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla obszarów kształcenia;
 • przedstawianie propozycji dotyczących wzorcowych opisów efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów;
 • opiniowanie projektów rozporządzeń dotyczących standardów kształcenia dla kierunków studiów, o których mowa w art. 9b i 9c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego a także zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących szkolnictwa wyższego;
 • opiniowanie wniosków o prowadzenie studiów podyplomowych o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz innych aktów prawnych przedstawianych przez Ministra Edukacji Narodowej
 • analizowanie wniosków przedstawianych przez Rzecznika Praw Absolwenta w zakresie ograniczenia barier w dostępie do wykonywania zawodu zgodnego z kierunkiem studiów absolwenta;
 • występowanie z inicjatywami dotyczącymi obszaru kształcenia wynikającymi z analiz realizacji procesu kształcenia oraz analiz zatrudnialności absolwentów;
 • inne zadania powierzane przez Przewodniczącego Rady.

Skład Komisji:

 1. prof. Tomasz Szapiro – przewodniczący
 2. prof. Marcin Krawczyński – wiceprzewodniczący        
 3. dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska
 4. mgr Michał Goszczyński                               
 5. prof. Joanna Gotlib                                            
 6. mgr inż. Zuzanna Hazubska                                             
 7. student Filip Ogonowski
 8. prof. Alicja Przyłuska-Fiszer                                               
 9. student Mateusz Witek

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików