Kadencja VIII - nr 23 (marzec 2005)

wtorek, 5 kwietnia 2005

Posiedzenia plenarne Rady Głównej, 17 marca, oraz Prezydium, 16 marca, zdominowały kwestie szczegółowych rozwiązań jakie powinny obowiązywać w znowelizowanych standardach kształcenia. I tak, w uchwale 168/2005 Rada opowiada się, aby łączny czas trwania studiów pierwszego i drugiego stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich był nie krótszy niż 5 lat (10 semestrów). Do takich rozwiązań skłaniają niedawne doniesienia o braku akceptacji, w niektórych krajach europejskich, dyplomów naszych absolwentów, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie krótsze niż pięcioletnie. W wyżej wymienionej uchwale Rada wyraża pogląd, że przedmioty ogólne (język obcy, technologia informacyjna i wychowanie fizyczne) winny być realizowane na pierwszym (licencjackim bądź inżynierskim) stopniu kształcenia, a zapisy dotyczące ich treści i uzyskiwanych umiejętności winny być jednolite dla wszystkich kierunków studiów i umieszczone w części ogólnej standardów kształcenia. W uchwale tej Rada zaleca, aby przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe na pierwszym stopniu kształcenia nie stanowiły więcej niż 50% ogólnej liczby godzin (punktów ECTS), chociaż we wcześniejszej uchwale (120/2004) przyjęte zostało, że na obu stopniach kształcenia regulacjami tymi objęte być może łącznie 40% ogólnej liczby godzin. Analizowana też była forma standardów. Wynikiem dyskusji są projekty standardów kształcenia dla kierunków chemia i filozofia oraz ramowe wzory standardów dla różnych opcji kształcenia - dostępne na stronie internetowej Rady Głównej. Rada przyjęła też wstępnie zapisy dotyczące treści przedmiotów ogólnych oraz minimalnej ogólnej liczby godzin na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Projekt uchwały w tej sprawie jest również dostępny na stronie internetowej Rady. Oczekujemy na opinie, które można kierować na adres: radaglowna@menis.gov.pl.

Wobec dostarczenia przez wnioskodawców poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach danych o obecnie funkcjonującej tam uczelni, Rada podjęła uchwałę (165/2005), o zwróceniu się do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o opinię w tej sprawie. Rada zaopiniowała wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz projekty rozporządzeń Ministra Nauki i Informatyzacji przygotowane w związku z wejściem w życie ustawy o zasadach finansowania nauki. Rada nie wniosła uwag do projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie utworzenia dwóch nowych państwowych wyższych szkół zawodowych w Oświęcimiu i Zamościu, ale zwróciła uwagę, że tworzeniu nowych państwowych uczelni winno towarzyszyć zwiększenie finansowania budżetowego tego sektora. Pozytywnie zaopiniowane zostały projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków wynagradzania za pracę w uczelniach państwowych - w związku z wdrażaniem wzrostu uposażeń w sferze budżetowej. Rada ponownie zwróciła uwagę na znaczne pokrywanie się przedziałów wynagrodzeń dla różnych stanowisk i potrzebę zmiany tej sytuacji. Również pozytywnie zaopiniowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Premiera za wyróżniające rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i artystyczną. Zaopiniowane zostały trzy regulaminy przyznawania stypendiów naukowych - dwa pozytywnie i jeden negatywnie. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku) zwolnione od podatku mogą być tylko stypendia naukowe. Opiniując regulaminy stypendialne Rada kieruje się uchwałą 499/2002, zwracając uwagę aby fundusze na ten cel pochodziły ze środków pozabudżetowych i były przyznawane za wyróżniającą aktywność naukową lub w zakresie kształcenia. Warto o tym pamiętać występując do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o zgodę na utworzenie systemu stypendialnego.

W marcu odbyło się kilka posiedzeń Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Pomimo nieprzewidzianych zdarzeń, dyskusja nad projektem dobiega końca. Jest więc szansa, że po posiedzeniach w początku kwietnia projekt trafi na posiedzenie plenarne Sejmu. Nadspodziewanie dobrze przebiega dyskusja nad projektem ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej, która rozpatrywana jest w Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Ustawa ta uzupełnia ustawę o szkolnictwie wyższym i stwarza uczelniom oraz instytucjom naukowym szansę szerokiej współpracy z sektorem gospodarczym. Jej uchwalenie będzie niewątpliwym wyzwaniem dla środowisk akademickich i naukowych ale też zachętą do nawiązywania i rozwijania współpracy ze sferami przemysłowymi oraz do autentycznego uczestniczenia w pomnażaniu osiągnięć uczelni, regionu i kraju.

W przedostatnim dniu marca Minister Edukacji Narodowej i Sportu powołał pierwszą grupę ekspertów, których rolą będzie przygotowanie projektów standardów kształcenia dostosowanych do zapisów projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Standardy tak przygotowane będą mogły być podstawą rozporządzenia regulującego te sprawy. W spotkaniu uczestniczył Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Mirosław Sawicki oraz Sekretarz Stanu, Tadeusz Szulc, który je prowadził. Ponadto wzięli w nim udział przedstawiciele Departamentu Szkolnictwa Wyższego, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Minister Tadeusz Szulc przedstawił oczekiwania Ministerstwa. Ja natomiast zarysowałem wizję standardów. Uczestnicy otrzymali materiały i wskazania jak nowe standardy przygotować. Projekty standardów będą sukcesywnie napływały do Ministerstwa i Rady Głównej i będą na bieżąco poddawane konsultacjom. Zachęcamy do dyskusji. Projekty będą dostępne na stronach internetowych Ministerstwa oraz Rady Głównej. Zarysowany przez Ministra horyzont czasowy jest krótki - do końca maja winny być przygotowane projekty, czerwiec będzie okresem opiniowania ich przez Radę Główną, natomiast w miesiącach letnich standardy zostaną przesłane do uzgodnień międzyresortowych. Winny być one wdrażane wraz z planowanym wejściem w życie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Jest więc okazja, aby korzystając z kilkuletniego doświadczenia sformułować nowoczesne reguły kształcenia jakimi mają być standardy - zgodnie z aktualną ich definicją w projekcie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Czy takimi będą, zależy od szerokiego udziału środowisk akademickich, naukowych, gospodarczych i społecznych w ich formułowaniu. Naszą wspólną troską winno być, aby standardy stały się wizytówką polskiego szkolnictwa wyższego oraz użytecznym punktem odniesienia przy formułowaniu spełniających oczekiwania wszystkich programów studiów.

Gdańsk, 31 marca 2005 roku

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików