Kadencja VIII - nr 26 (czerwiec 2005)

poniedziałek, 4 lipca 2005

W połowie czerwca odbyły się posiedzenia Prezydium (16) i plenarne (17) Rady Głównej. W posiedzeniu plenarnym uczestniczył Minister Edukacji Narodowej i Sportu Mirosław Sawicki, który przysłuchiwał się fragmentom dyskusji jaka wywiązała się w związku z upowszechnionym w środowisku akademickim - w styczniu bieżącego roku - dokumentem "Charakterystyka trzech stopni kształcenia (z uwzględnieniem szczegółowych rekomendacji wypływających z Deklaracji Bolońskiej)". Dokument zawierał szereg pytań do których odniosły się instytucje szkolnictwa wyższego a Barbara Tuchańska oraz Tadeusz Sławek z Rady Głównej dokonali analizy, podsumowań i uogólnień. W efekcie zaprezentowane zostały wnioski z dyskusji nad wyżej wymienionym dokumentem. Po ich analizie i wprowadzeniu zmian powstało opracowanie dostępne na stronie internetowej Rady Głównej (pod adresem: www.rgsw.edu.pl/?page=standardy_dyskusja.php). Zostało ono również rozesłane do wybranych instytucji państwowych i szkolnictwa wyższego. Oczekujemy na uwagi i dalsze komentarze. Wybrane zagadnienia - dotyczące: modelu kariery akademickiej, charakteru studiów zawodowych oraz potrzeby uwzględniania praktyk w procesie kształcenia, a także formy prac dyplomowych na studiach I i II stopnia - będą szerzej dyskutowane na jesiennych posiedzeniach Rady w październiku, listopadzie i grudniu.

Rada zaopiniowała rozporządzenia: Rady Ministrów - w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, a także stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich oraz Ministra Nauki i Informatyzacji - w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji. Rada zaopiniowała ponadto: wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, regulaminy przyznawania stypendiów naukowych, a także uzupełniający podział dotacji na pomoc materialną dla studentów. Zmodyfikowana została uchwała Rady 499/2002 (z dnia 21 lutego 2002 roku) w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych. Rada nie poparła wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów o nazwie "sport" wobec niedostatecznej argumentacji przemawiającej za ustanowieniem kierunku i braku standardów nauczania dostosowanych do uchwalonych przez Radę kryteriów. Powołany został zespół do przygotowania opinii dotyczącej wniosku o utworzenie Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie. Rada zwróciła się do Senatów Uniwersytetów Jagiellońskiego, Mikołaja Kopernika i Warmińsko-Mazurskiego o wyrażenie stanowiska w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady, Wojciech Mitkowski i ja, uczestniczyliśmy w XV Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektronicznych i Informatyki, które odbyło się 6-8 czerwca w Gdańsku i Juracie. W wystąpieniu przedstawiłem sprawy będące aktualnie przedmiotem zainteresowania Rady, a także informacje o stanie prac nad nowymi standardami kształcenia i ustawą.

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych profesora Zbigniewa Śmieszka uczestniczyłem w XIV Forum Informacyjno-Dyskusyjnym JBR, które odbyło się 9-10 czerwca w Serocku. Zabierając głos w dyskusji poruszyłem kwestie innowacyjności w nauce i edukacji oraz problem integracji środowisk naukowych.

Na X Konferencji European Council for Business Education pod hasłem "Bologna and Beyond - Changes for Business Education", która odbyła się 10-12 czerwca w Krakowie przedstawiłem jak wygląda kształcenie na poziomie wyższym w Polsce z zakresu ekonomii i biznesu. Pytania w dyskusji dotyczyły włączenia Procesu Bolońskiego do powstającego prawa o szkolnictwie wyższym.

20-21 czerwca odbyło się w Warszawie spotkanie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z rektorami elektami, w którym uczestniczyłem na zaproszenie Sekretarza Stanu Tadeusza Szulca. W wystąpieniu na temat standardów kształcenia przedstawiłem przyszłe regulacje ustawowe w tym zakresie, koncepcje wypracowane wspólnie przez MENiS oraz Radę Główną, a także to co aktualnie dzieje się na tym polu. Dyskusja uwydatniła, że standardy kształcenia - jak kiedyś - budzą powszechne zainteresowanie i emocje. Należy to przyjąć z uznaniem, bowiem tylko drogą szerokich konsultacji i dzielenia się doświadczeniem można zdefiniować nowoczesne reguły kształcenia - jakimi mają być przyszłe standardy, harmonizujące z oczekiwaniami społecznymi, sfer gospodarczych oraz partnerów europejskich.

Na zaproszenie rektora Mariana Harasimiuka uczestniczyłem w ostatnim tej kadencji posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które miało miejsce w Lublinie 21 czerwca, informując o bieżącej działalności Rady. Było ono połączone z wyborem nowych władz Konferencji oraz uroczystym nadaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wzniosłą uroczystość uświetnił wykład honorowego doktora, profesora Franciszka Ziejki, poświęcony dawnemu i współczesnemu znaczeniu pojęć patriotyzm i ojczyzna.

Byłem gościem spotkania Dziekanów Wydziałów Chemicznych, które miało miejsce 22-25 czerwca w Krynicy. Przedstawiłem regulacje dotyczące standardów kształcenia w nowej ustawie, ustalenia MENiS oraz Rady Głównej w tym zakresie, a także stanu prac nad nowymi standardami. Szczegółowa dyskusja skupiała się na standardach dla kierunków "chemia" i "technologia chemiczna". Wspomnę, że chemicy europejscy podjęli próbę zdefiniowania takich standardów dla studiów I i II stopnia z zakresu chemii. Powiodło się wkomponowanie wypracowanych standardów europejskich do przygotowywanych u nas, co dowodzi, że w zdefiniowanych obszarach kształcenia nasz model edukacji dobrze koreluje z wizją studiów akceptowaną na naszym kontynencie i na świecie.

28 czerwca byłem gościem rektora i Senatu Akademii Techniczno-Rolniczej imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Wraz z nowo wybranym przewodniczącym KRASP profesorem Tadeuszem Lutym przedstawiliśmy współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego. Znaczna część dyskusji dotyczyła uwarunkowań przekształcenia Uczelni bydgoskiej w uniwersytet. Zapisy nowej ustawy umożliwiają to, jeśli nazwę uniwersytet uzupełnić przymiotnikiem charakteryzującym profil uczelni. Jestem przekonany, że marzenia bydgoskiego środowiska akademickiego w tym zakresie wkrótce spełnią się.

Życzę członkom Rady i społeczności akademickiej nieco wytchnienia i miłego spędzenia czasu w okresie wakacji letnich. To czas podsumowań, przemyśleń i zastanowienia się nad przyszłością. Wyzwań czeka wiele i aby im sprostać niezbędne jest świeże podejście do otaczającej rzeczywistości. Oby czas wypoczynku dodał sił do realizacji nowych zamierzeń.

Gdańsk, 30 czerwca 2005 roku

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików