Kadencja VIII - nr 28 (wrzesień 2005)

wtorek, 4 października 2005

Rada spotykała się we wrześniu trzykrotnie – 8 odbyło się prezydium, a 14 i 15 oraz 29 miały miejsce posiedzenia plenarne. Na posiedzeniu prezydium oraz plenarnym w dniu 14 września dyskutowana była sprawa opinii dotyczącej odwołania z funkcji rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu profesora Antoniego Jarosza (w trybie art. 38 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z 2005 roku). Wniosek przedstawiony Radzie przez Ministra Edukacji Narodowej został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie po wielu wypowiedziach uwypuklających liczne nieprawidłowości i naganne zachowanie rektora. Na posiedzeniach plenarnych Rada zajęła się głównie opiniowaniem przygotowanych przez ekspertów MEN projektów standardów kształcenia. Pozytywne opinie zyskały standardy dla 20 kierunków, 6 dalszych – zaopiniowanych warunkowo pozytywnie – wymaga niewielkich uzupełnień, a kolejnych 19 nie spełnia wymogów ustawy i kryteriów zawartych w uchwałach Rady Głównej. Po posiedzeniach Rady w lipcu i wrześniu 48 projektów standardów zostało zaopiniowanych pozytywnie i te mogą być dostosowane do formy nadającej się do zamieszczenia w odpowiednim rozporządzeniu Ministra EN. Obowiązująca od 1 września ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nieco odmiennie niż poprzednia definiuje standardy. Niezbędne więc jest dostosowanie projektów standardów do formy odpowiadającej zapisom nowej ustawy. Na prośbę Rady Departament Szkolnictwa Wyższego MEN zwrócił się do Rządowego Centrum Legislacyjnego o wykładnię w tej sprawie. Wejście w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym spowodowało zmiany w składzie Rady Głównej. Na mocy ustawy przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Arkadiusz Doczyk, stał się członkiem prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej i przestał być członkiem Rady Głównej. W Jego miejsce Parlament Studentów RP wybrał na członka Rady studenta Łukasza Piętkę. Do prezydium włączony został – w drodze wyboru – student Paweł Matlakiewicz. W miejsce profesora Sławomira Kalembki, który jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, dołączył do składu Rady ksiądz profesor Ryszard Rubinkiewicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Niezbędna okazała się nowelizacja uchwały (151/2005) w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję. Podjęta w tej sprawie uchwała (196/2005) wprowadza niezbędne uzupełnienia związane ze zmianą składu Rady (zwiększenie o 1 studenta i 2 doktorantów) oraz wydłużeniem kadencji do 4 lat. Z innych spraw – Rada zaopiniowała 117 wniosków o uruchomienie studiów w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich.

Uczestniczyłem w miesiącu wrześniu w kilku konferencjach, seminariach i spotkaniach dotyczących nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. I tak na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego mówiłem o nowym modelu kształcenia akademickiego oraz nowej filozofii standardów kształcenia. Spotkania z władzami Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Gdańskiego dotyczyły spraw ogólnych i kształcenia na III stopniu. Uczestniczyłem też w seminarium pod hasłem „Nowe prawo – szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego”. Miało ono miejsce 22 września w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a zostało zorganizowane przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Prezes Fundacji, profesor Marek Rocki, dobrał referentów pod kątem reprezentowania różnych poglądów. Były więc wystąpienia dostrzegające pozytywne strony ustawy – w tym moja – jak i krytykujące i odrzucające ją całkowicie (jedna prezentacja). W większości wypowiedzi dostrzegano pozytywne rozwiązania oraz potrzebę racjonalnego stosowania ustawy. Zwracano uwagę na konieczność szybkiego przygotowania i wdrożenia rozporządzeń wykonawczych aby regulacje w nich zawarte mogły być wkomponowane w przygotowywane w uczelniach statuty. Duże zainteresowanie nową ustawą to dobry znak. Środowiska akademickie są nią żywo zainteresowane i dostrzegają potrzebę zapowiadanych od dawna zmian. Dotyczą one całego obszaru kształcenia na poziomie wyższym – a więc kwestii kluczowych dla funkcjonowania nie tylko społeczeństwa czy państwa, ale dla każdego z nas. Trudno oczekiwać, że uchwalone w drodze konsensusu i wielu kompromisów prawo zadowoli wszystkich, szczególnie, że dokument jest obszerny, a jego zrozumienie, stosowanie i przestrzeganie wymaga dogłębnej analizy wszystkich zapisanych treści, a nie tylko wybranych fragmentów. Podejmując dyskusję należy też uwzględnić, gdzie i kiedy żyjemy oraz warunki w jakich funkcjonuje nasze państwo i będący jego częścią system szkolnictwa wyższego. Bez tego dyskusja nad od niedawna obowiązującą ustawą nie osiągnie poziomu, który winien cechować środowisko akademickie i osoby to środowisko tworzące.

W dniach 3-4 września uczestniczyłem w pierwszym w tej kadencji posiedzeniu Prezydium KRASP. Oprócz wielu spraw omawianych pojawiły się kwestie współpracy instytucji szkolnictwa wyższego oraz głównych obszarów działania każdej z nich. Wątki te przewijały się też w wystąpieniu i dyskusji jaka miała miejsce z okazji wizyty przewodniczącego KRASP, profesora Tadeusza Letego, na plenarnym posiedzeniu Rady Głównej w dniu 14 września. Jest sprawą ważną, aby instytucje szkolnictwa wyższego – konferencje rektorów, PKA, Rada Główna i inne – bardziej współdziałały, a mniej konkurowały wobec wielu zadań i wyzwań jakie przed nimi stoją. Sprzyja temu z pewnością informowanie się o podjętych działaniach i zamierzeniach. Niezbędne jest jednak wzajemne zaufanie, które budowane – nie bez zgrzytów – od lat osiągnęło poziom rysujący pomyślne perspektywy na przyszłość. W spotkaniu rektorów uczelni państwowych z kierownictwem MEN uczestniczył, w dniu 24 września, wiceprzewodniczący Rady Jan Madey. Było ono skupione na wyzwaniach stojących przed szkolnictwem wyższym jak i funkcjonowaniu konferencji rektorów w świetle obowiązującej od 1 września ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Głównej Anna Błach, Henryk Kuźniak – przedstawiciel uczelni artystycznych w Radzie Głównej – i ja uczestniczyliśmy w dorocznej naradzie rektorów i kanclerzy uczelni artystycznych, w Radziejowicach, na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury Ryszarda Miklińskiego. Dyskusja toczyła się wokół nazw kierunków studiów artystycznych, trybu kształcenia na tych kierunkach oraz standardów kształcenia. Rektorzy uczelni artystycznych zabiegali o możliwości kształcenia na niektórych kierunkach artystycznych w trybie jednolitych studiów magisterskich, dyskutowaliśmy także na temat formuły standardów kształcenia i nowych wyzwań stojących przed szkolnictwem artystycznym w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wkraczającego w decydującą fazę Procesu Bolońskiego. Odrębność wyższego szkolnictwa artystycznego w obszarze kształcenia lub sztuki jest oczywista. Niezbędne jest jednak zachowanie przynajmniej zbliżonych ram kształcenia na kierunkach artystycznych i pozostałych. Podjęta została więc próba znalezienia tych ram i wierzę, że zakończy się ona sukcesem. Tworząc te ramy nie można zapominać o tym co dzieje się wokół nas. W europejskim szkolnictwie wyższym ramy te określa Proces Boloński, a Polska znalazła się w grupie pierwszych sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej.

Gdańsk, 30 września 2005 roku

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików