Kadencja VIII - nr 29 (październik 2005)

środa, 2 listopada 2005

W październiku Rada spotkała się na posiedzeniu prezydium (12) i plenarnym (13). Główna dyskusja dotyczyła projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nazw kierunku studiów, które określa minister na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia (w oparciu o art. 45 ust. 2 pkt 4) i przedstawiła swoje propozycje (w oparciu o art. 45 ust. 2 pkt 1) zawarte w uchwale 205/2005. Jeśli wszystkie one zostaną uwzględnione lista obejmowała będzie 115 kierunków studiów, w tym 100 kierunków prowadzonych w trybie dwustopniowym, 10 - prowadzonych w trybie jednolitych studiów magisterskich, 1 - prowadzony bądź w trybie jednolitych studiów magisterskich, bądź studiów dwustopniowych oraz 4 - prowadzone wyłącznie jako studia pierwszego stopnia. Ponadto Rada zaproponowała uproszczenie nazw dwóch kierunków studiów. Uchwała Rady podjęta została w obecności licznych przedstawicieli instytucji rządowych, środowiska akademickiego oraz reprezentatywnych organizacji związkowych. Rozporządzeniem tym w pełni zharmonizujemy nasz system szkolnictwa wyższego z europejską przestrzenią edukacyjną i wkomponujemy go w Proces Boloński. Rada zaopiniowała przygotowane przez ekspertów MEN standardy kształcenia dla kolejnych pięciu kierunków studiów, wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, projekty regulaminów stypendiów naukowych oraz uzupełnienie planu dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów (dla czterech niepublicznych szkół wyższych). Podjęta została uchwała zmieniająca uchwałę 134/2004 w sprawie zasad i trybu powoływania Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej (na lata 2006-2009) - w związku z potrzebą dostosowania zapisów do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Rada zaopiniowała pozytywnie projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, wskazując pewne jego niedociągnięcia. Prezydium Rady wyraziło opinię w sprawie dokumentu "Deklaracja Meksykańska", który dotyczy współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki z regionem Ameryki Południowej i Karaibów. Współpraca ta jest ważnym przejawem oddziaływania naszego kontynentu na otoczenie. Niezbędne jest aktywne w niej uczestnictwo polskich środowisk akademickich i zapewnienie tej współpracy wsparcia finansowego szczególnie, że Polska znajduje się w gronie krajów mających inspirować jej rozwój (więcej na ten temat w "Forum Akademickim" 6/2005). Dyskutowana była kolejna wersja Statutu Rady Głównej.
Na zaproszenie Premiera Marka Belki uczestniczyłem, 12 października, w uroczystości wręczenia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Gratulując laureatom nagród, życzyć im należy dalszych doniosłych odkryć, satysfakcji z działalności twórczej oraz pomyślności osobistej.
14 października uczestniczyłem w otwarciu trzydniowego (14-16 X) forum dyskusyjnego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem "Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce". Moja wypowiedź dotyczyła nowych rozwiązań w zakresie edukacji akademickiej w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozwijającego się Procesu Bolońskiego. Podkreśliłem znaczenie uczestnictwa studentów w działalności instytucji szkolnictwa wyższego, a szczególnie Radzie Głównej skupiającej reprezentantów całego środowiska akademickiego. Tematyka forum była interesująca i aktualna, co dowodzi dojrzałości środowiska studenckiego i woli uczestniczenia w kształtowaniu modelu kształcenia akademickiego.
22 października uczestniczyłem w dwudniowym (22-23 X) Krajowym Zjeździe Doktorantów, który zgromadził reprezentantów ponad trzydziestotysięcznej rzeszy słuchaczy studiów doktoranckich. W wystąpieniu omówiłem fragmenty ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Zarysowałem koncepcje studiów doktoranckich nakreślone na dwóch niedawnych spotkaniach - w Dreźnie i Salzburgu - jak i konferencji ministrów edukacji w Bergen (cyklicznym spotkaniu w ramach Procesu Bolońskiego). Oddzielny fragment wystąpienia dotyczył wyboru dwóch członków Rady Głównej z grupy doktorantów. Zadeklarowałem, że przedstawiciele doktorantów będą - do końca obecnej kadencji - zapraszani z głosem doradczym na posiedzenia plenarne Rady. Liczne głosy w dyskusji dowodzą, że nie jest powszechna wśród doktorantów wiedza dotycząca ich prawnego umocowania. Z drugiej strony, aktualne zapisy w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące kształcenia na trzecim stopniu wymagają modyfikacji, gdy zostanie wykrystalizowana koncepcja tych studiów i gdy podjęte zostaną decyzje co do statusu doktorantów w uczelniach.
3 października uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego 2005/2006 w Politechnice Szczecińskiej na zaproszenie rektora Włodzimierza Kiernożyckiego. Z przyczyn ode mnie niezależnych nie doszedł do skutku mój wykład na tej uroczystości. Przemyśleniami o "wyzwaniach stojących przed szkolnictwem wyższym w świetle nowej ustawy oraz Procesu Bolońskiego" miałem zaszczyt podzielić się z Senatem Politechniki i akademickim środowiskiem Szczecina 20 października. Szczeciński ośrodek akademicki rozwija się dynamicznie co, biorąc pod uwagę położenie, daje mu szansę pełnienia wiodącej roli w przyszłości.
Wykład o tytule zbliżonym do wyżej podanego przedstawiłem na inauguracji roku akademickiego w Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdyni.Ta niepubliczna Szkoła Wyższa, o ugruntowanej pozycji na mapie edukacyjnej Pomorza, zyskuje uznanie młodzieży, władz samorządowych i społeczeństwa. Wypada więc życzyć dalszego pomyślnego rozwoju, spełnienia zamierzeń i satysfakcji z działalności.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej uhonorowała mnie statuetką "Edukator Roku 2005". Odbierając wyróżnienie z rąk rektora Andrzeja Grzywaka i profesora Jacka Wodza, przewodniczącego kapituły, podzieliłem się z Senatem Uczelni, licznie przybyłymi studentami i gośćmi moimi spostrzeżeniami na temat współczesnych wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym. Nowoczesne pracownie, biblioteka i sale wykładowe oraz młoda kadra - profesjonalnie zarządzająca uczelnią i uczestnicząca w procesie kształcenia - to dobra perspektywa dla Uczelni.
4 października uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego w Politechnice Wrocławskiej na zaproszenie przewodniczącego KRASP Tadeusza Lutego. Uroczystość miała miejsce w doniosłej atmosferze w obecności Komisarza Unii Europejskiej do spraw edukacji, szkoleń, kultury i języków Jana Figiela i honorowego przewodniczącego KRASP Franciszka Ziejki, który wygłosił patriotyczny w wymowie wykład inauguracyjny. Świąteczna oprawa, togi, insygnia rektorskie, odświętnie ubrani uczestnicy skłoniły siedzącego obok mnie profesora Jerzego Langera, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, do wyrażenia myśli czy gala ta jest niezbędna współczesnemu szkolnictwu wyższemu. Odpowiedziałem, że z pewnością tak. Uroczystości akademickie to część naszej tożsamości akademickiej, kulturowej i narodowej. To tradycja, z której czerpiemy w procesie kształcenia i wychowania. To wreszcie więź przeszłości z przyszłością, bez której nie byłoby tworzenia, gromadzenia i uaktualniania wiedzy - a przez to rozwoju naukowego, społecznego i gospodarczego.

Gdańsk, 31 października 2005 roku

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików