Kadencja VIII - nr 30 (listopad 2005)

czwartek, 1 grudnia 2005

W listopadowym posiedzeniu plenarnym Rady Głównej (17) uczestniczył Minister Edukacji i Nauki, profesor Michał Seweryński.
W krótkim wystąpieniu Minister zarysował wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym, główne kierunki swojej działalności oraz zasady współdziałania Resortu z Radą Główną. Minister uznał za priorytetowe przygotowanie rozporządzeń wykonawczych do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wyraził wolę bliskiego współdziałania w tym zakresie z Radą Główną. Potwierdził wiodącą rolę Rady w przygotowywaniu standardów kształcenia. Poinformował dalej, że celem podejmowanych przez Resort działań będzie maksymalne udostępnienie młodzieży kształcenia na poziomie wyższym poprzez racjonalne sterowanie środkami budżetowymi na ten cel, a także poprzez modernizację zarządzania uczelniami. Minister opowiedział się za internacjonalizacją kształcenia na poziomie wyższym i promowaniem mobilności studentów i kadry. Uznał, że niezbędna jest zmiana modelu kariery akademickiej w naszym kraju. Minister poinformował o planowanym wzroście finansowania budżetowego zakresie nauki - szczególnie obszarów priorytetowych - oraz o planach przyszłorocznej kategoryzacji jednostek naukowych uczelni oraz instytutów naukowych i badawczych. W dyskusji, która wywiązała się po wystąpieniu padło szereg pytań, na które Minister udzielił odpowiedzi. W imieniu Rady Głównej zapewniłem o gotowości współdziałania w zakresie przygotowywania rozporządzeń wykonawczych do ustawy oraz szybkiego opiniowania dokumentów jakie napłyną z różnych resortów. Zapewniłem, że Rada włączy się aktywnie w dyskusję nad modelem kariery akademickiej i naukowej oraz w przygotowanie rozporządzenia w sprawie minimów kadrowych. Zapewniłem, że Rada wywiąże się z roli partnera społecznego dla instytucji publicznych reprezentującego środowiska akademickie i naukowe.

Na listopadowym posiedzeniu prezydium (16) i plenarnym Rada podjęła uchwałę (214/2005) zmieniającą wcześniejsze uchwały (134/2004) i (209/2005) w sprawie zasad i trybu powoływania Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na lata 2006-2008. Po tym Rada dokonała wyboru przewodniczącej Komisji, którą została prof. dr hab. Zofia Świda z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostali prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek oraz prof. dr hab. Bogusław Janiszewski. Uchwałą 212/2005, Rada podtrzymała wcześniejszą uchwałę w sprawie utworzenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie. Rada podjęła uchwałę (211/2005) w sprawie przywrócenia na maturze obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym - wspierającą podobne uchwały Polskiego Towarzystwa Matematycznego i KRASP w tej sprawie. Rada zaopiniowała pozytywnie projekt rozporządzenia Ministra EiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (uchwała 218/2005) a także propozycję zasad podziału dotacji na badania własne wraz z formułą algorytmu dla szkół wyższych podległych MEiN. Pozytywnie zaopiniowany został projekt rozporządzanie MEiN w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Rada zaopiniowała pozytywnie standardy kształcenia dla 9 dalszych kierunków studiów. Przedmiotem obrad były ponadto wnioski jednostek organizacyjnych uczelni o uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, propozycje zasad podziału środków w 2006 roku dla uczelni morskich oraz korekta podziału dotacji MEiN na pomoc materialną dla studentów.

Rada zgłosiła uwagi do projektów Programów Operacyjnych "Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne, 2007-2013" oraz "Wykształcenie i kompetencje, 2007-2013" - w oparciu o analizę dokumentów przeprowadzoną przez profesora Romualda Będzińskiego.

W dniach 3-6 listopada - na zaproszenie rektora, profesora Andrzeja Koźmińskiego - uczestniczyłem w zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz UNESCO-CEPES, międzynarodowej konferencji pod hasłem Private Higher Education and Quality Assurance and Accreditation from the Perspective of the Bologna Process Objectives. Na tle innych krajów nasze niepubliczne szkolnictwo wyższe osiąga znaczące rozmiary i znaczenie w całym systemie szkolnictwa wyższego. To zasługa przede wszystkim wiodących uczelni niepublicznych, znajdujących coraz to wyższe uznanie na krajowym i międzynarodowym rynku edukacyjnym.

Departament Europejskich Spraw Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki i Pracy zorganizował 7 listopada spotkanie na temat ogłoszonej przez Komisję Europejską inicjatywy: Rok 2006 - Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników. Przewidziane jest w związku z tym finansowanie projektów, które mogą zgłaszać jednostki naukowe (informacje dostępne są pod adresem: www.mgip.gov.pl/ermp).

Uczestniczyłem w posiedzeniu prezydium oraz Zgromadzeniu Plenarnym KRASP w dniach 13-15 listopada, na zaproszenie przewodniczącego - profesora Tadeusza Lutego. Przedstawiłem istotne fragmenty uchwały 205/2005 dotyczącej nazw kierunków studiów oraz trybu kształcenia. Poinformowałem o statusie przygotowywanych standardów kształcenia oraz toku prac zmierzających do ich upublicznienia w formie rozporządzenia Ministra EiN.

Na zaproszenie rektora Uniwersytetu Gdańskiego - profesora Andrzeja Ceynowy - uczestniczyłem, w dniach 18-20 listopada, w konferencji radców prawnych uniwersytetów oraz uczelni Pomorza, dotyczącej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Było to pouczające spotkanie pozwalające dostrzec liczne problemy interpretacyjne pojawiające się przy stosowaniu nowego prawa o szkolnictwie wyższym.

W dniach 20-21 listopada 2005 roku uczestniczyłem - na zaproszenie rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi profesora Jana Pomorskiego - w spotkaniu organizacyjno-założycielskim Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. W wystąpieniu przedstawiłem główne zadania jakie staną przed Radą Główną w nowej kadencji, wspomniałem o reprezentacji wyższych szkół zawodowych w Radzie oraz o potrzebie lepszego zdefiniowania modelu kształcenia zawodowego na poziomie wyższym.

Na zaproszenie przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, profesora Zbigniewa Marciniaka, profesor Anna Błach i ja uczestniczyliśmy, w dniach 29-30 listopada, w seminarium dotyczącym problematyki jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Moje wystąpienie "relacje między standardami kształcenia a jakością kształcenia na poziomie wyższym" dotyczyło kwestii czy i w jakim zakresie określać należy treści kształcenia, kogo chce się wykształcić i kto ma to czynić oraz jaki ma to wpływ na efekty kształcenia. Cokolwiek by nie powiedzieć, standardy kształcenia są przedmiotem powszechnego zainteresowania środowiska akademickiego, są dyskutowane na wielu spotkaniach środowiskowych i są ważnym drogowskazem przy formułowaniu programów nauczania. Z tych powodów należy je doskonalić gdyż są one i będą ważnym czynnikiem kształtującym nasze szkolnictwo wyższe obecnie i w najbliższej przyszłości.

Gdańsk, 30 listopada 2005 roku

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików