Kadencja VIII - nr 31 (grudzień 2005)

wtorek, 27 grudnia 2005

W grudniu odbyły się ostatnie posiedzenia Prezydium, 8 i 14 grudnia, oraz plenarne, 15 grudnia, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego VIII kadencji. 8 grudnia Prezydium zajęło się ustaleniem zasad opiniowania wniosków uczelni o zgodę na kształcenie na kierunkach spoza listy (art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) określanej rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (art. 9 pkt. 1 tej ustawy). Uchwała Prezydium Rady Głównej 223/2005 mówi, że kształcenie takie może być organizowane, gdy jednostka posiada odpowiednią kadrę i zaplecze oraz gdy przedstawione zostaną standardy kształcenia i program nauczania z uzasadnieniem. Kształcenie na takich kierunkach może odbywać się wyłącznie w trybie dwustopniowym. Kolejna uchwała (224/2005) dotyczy standardów kształcenia innych niż określone na podstawie art. 9 pkt 2 - o których mówi art. 10 ustawy - dla kierunków, których nazwy określane są rozporządzeniem ministra (art. 9 pkt. 1 ustawy). Jeśli inicjatywa w sprawie określenia takich standardów będzie pochodziła z uczelni spełniającej kryteria formalne wynikające z ustawy, wymagane będzie uzasadnienie wykazujące celowość podjęcia kształcenia. Rada Główna, na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, stała się instytucją opiniującą programy studiów podyplomowych - na prowadzenie których wyraża zgodę Minister E i N - wykraczające poza zakres prowadzonych przez uczelnię kierunków studiów. W uchwale 225/2005 określone zostały kryteria opiniowania wniosków w tej sprawie. Winny one zawierać program studiów podyplomowych, informację o kadrze prowadzącej zajęcia, względnie inne dane dokumentujące zasadność podjęcia kształcenia podyplomowego. Prezydium Rady znowelizowało kryteria opiniowania dokumentów o utworzeniu, likwidacji lub zmianie nazwy uczelni - w związku z art. 45 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Uchwała 226/2005 Prezydium Rady Głównej w tej sprawie mówi, że utworzenie uczelni określonych w art. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym może nastąpić po spełnieniu wymagań formalnych. Przed wydaniem opinii, wnioski będą kierowane do trzech senatów odpowiednich uczelni. Dodatkowo, w przypadku tworzenia uczelni mającej w nazwie wyraz uniwersytet lub politechnika, brana będzie pod uwagę liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Profesor Jerzy Osiowski, przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej, przedstawił - na posiedzeniu plenarnym - sprawozdanie z przebiegu wyborów członków Rady Głównej. Trzydziesto trzy osobowa Rada Główna rozpocznie działalność 5 stycznia 2006 roku od ukonstytuowania i zarysowania planu pracy. Na posiedzeniu plenarnym profesor Marek Bojarski - przewodniczący - przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej za okres 2003-2005. Komisja rozpatrzyła 31 spraw na ogólna liczbę 41, które wpłynęły. Na posiedzeniu plenarnym przyjęte zostało sprawozdanie z działalności Rady Głównej w 2005 roku. Jest ono dostępne na stronie internetowej pod adresem: /?q=node/230.

Na posiedzeniach Prezydium i plenarnym powróciła dyskusja nad rozporządzeniem w sprawie nazw kierunków studiów. Rada przychyliła się do wniosku Ministra E i N dotyczącego ustanowienia nowego kierunku o nazwie mechatronika (do realizacji w trybie dwustopniowym). Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Szkoły Głównej Pożarnictwa w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie o wpisanie na listę kierunków o nazwie: inżynieria bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Na wniosek profesora Pawła Lampe, Rada przychyliła się do uznania, że kierunek analityka medyczna winien być realizowany w trybie jednolitych studiów magisterskich. Rada pozytywnie odniosła się również do wniosku profesora Lecha Śliwonika, przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, dotyczącego przyznania kierunkowi reżyseria statusu kierunku realizowanego w trybie bądź to studiów pierwszego i drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich. Rada zaopiniowała pozytywnie standardy kształcenia dla kolejnych kierunków studiów. Biorąc pod uwagę ustalone 8 grudnia zasady, Rada zaopiniowała pozytywnie wnioski: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika o zgodę na kształcenie w ramach unikatowego kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu - o kształcenie na kierunku sztuka rejestracji obrazu - w obu przypadkach w trybie studiów dwustopniowych.

Pozytywną opinię Rady zyskał projekt rozporządzenia Ministra E i N w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów. Uwzględnia on wcześniejsze sugestie Rady i wprowadza rozwiązania ułatwiające mobilność studentów i absolwentów. Dyskusja toczyła się wokół projektu rozporządzenia Ministra E i N zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. Rada popiera działania zmierzające ku przekształceniu tej formy kształcenia w studia wyższe pierwszego stopnia - poprzez przede wszystkim włączenie w struktury istniejących uczelni, względnie utworzenie nowych uczelni - tam gdzie będzie to niemożliwe. Zaopiniowane zostały wnioski uczelni o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Bez zastrzeżeń Rada odniosła się do projektu zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Długa dyskusja wywiązała się wokół projektu budżetu państwa na rok 2006 w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego. Wobec znaczącego zmniejszenia nakładów na inwestycje oraz realnego obniżenia finansowania ogółem, Rada zaopiniowała projekt negatywnie. Przychylności Rady nie zyskał też poselski projekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego budowy Bałtyckiego Campusu Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2005-2013.

Profesor Jan Madey uczestniczył, w dniach 30 listopada - 1 grudnia, w posiedzeniu Rady Doradczej Międzynarodowej Agencji Akredytacyjnej (IAA). Jest jednym z dwóch przedstawicieli reprezentujących kraje europejskie. IAA jest instytucją zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, której celem jest kreowanie standardów edukacji w wymiarze światowym oraz prowadzenie działalności niezależnie od krajowych instytucji akredytacyjnych. Agencja oferuje akredytację na trzech poziomach - w drodze samooceny oraz oceny na podstawie wizyt wykwalifikowanych ekspertów. Trudno ocenić na ile inicjatywa ta rozwinie się i uzyska aprobatę instytucji akademickich w Europie. Dobrze jednak, że w Radzie Doradczej znalazł się przedstawiciel naszego kraju.

16 grudnia byłem gościem Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Ta jedyna w Polsce uczelnia kształcąca na potrzeby Marynarki Wojennej, której tradycje sięgają początków II Rzeczypospolitej, ma ugruntowaną pozycję w sektorze szkolnictwa wyższego województwa pomorskiego, ale też przeżywa rozterki wynikające z niepewności jutra wojskowego szkolnictwa wyższego w Polsce. Na Nowy Rok i najbliższe lata należy więc życzyć Akademii rozkwitu oraz satysfakcji ze służby Rzeczypospolitej.

To ostatni raport dotyczący działalności Rady Głównej VIII kadencji. Dziękując Czytelnikom i Członkom Rady za zainteresowanie tą formą przekazu oraz Redaktorowi Naczelnemu i Redakcji "Forum Akademickiego" za rzetelne i systematyczne publikowanie informacji o działalności Rady, życzę w Nowym Roku 2006 zdrowia, radości, pogody ducha, sukcesów, wytrwałości w pokonywaniu wyzwań oraz pomyślności osobistej.

Gdańsk, 31 grudnia 2005 roku

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików