Kadencja IX - nr 1 (styczeń 2006)

wtorek, 24 stycznia 2006

W trakcie pierwszego posiedzenia plenarnego i Prezydium (5 stycznia) ukonstytuowała się Rada Główna Szkolnictwa Wyższego IX kadencji. Będę miał zaszczyt służyć Radzie i środowisku akademickiemu jako przewodniczący. Wiceprzewodniczącymi zostali profesorowie Jan Madey (Uniwersytet Warszawski) oraz Wojciech Mitkowski (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). W skład Prezydium weszli ponadto profesorowie Julian Gembalski (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach), Paweł Lampe (Śląska Akademia Medyczna w Katowicach) i Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski w Katowicach), doktor Jacek Kosiewicz (Śląska Akademia Medyczna w Katowicach), doktorantka magister Katarzyna Martowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz student Leszek Cieśla (Politechnika Wrocławska). W drodze uchwały Rada ustanowiła pięć komisji. Komisji Edukacji będzie przewodniczył profesor Józef Lubacz z Politechniki Warszawskiej, Komisji Ekonomicznej - profesor Zbigniew Ślipek z Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Komisji Nauki - profesor Wojciech Iwańczak z Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Komisji Organizacji i Rozwoju - profesor Janusz Sztumski z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach i Komisji Uprawnień Akademickich - profesor Marian Strużycki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Powołany też został Zespół do Spraw Prawnych, któremu będzie przewodniczył profesor Zbigniew Witkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor Dariusz Rott został Rzecznikiem Prasowym Rady Głównej.

Posiedzenia Prezydium (18 stycznia) i plenarne (19 stycznia) dotyczyły podziału kompetencji między organa Rady, toku dalszych prac nad standardami kształcenia oraz określenia głównych kierunków i obszarów działalności Rady w IX kadencji - w tym wskazania tematów wiodących na rozpoczynający się rok.

Standardy kształcenia to priorytetowy i określony ustawowo obszar zainteresowań Rady Głównej. Zaopiniowane pozytywnie przez Radę VIII kadencji standardy dla 41 kierunków studiów, względnie pozytywnie z uwagami dla 18 kierunków studiów, wymagają nadania jednolitej formy edytorskiej i nieznacznych korekt celem dostosowania do wymogów legislacyjnych. Rada postanowiła zająć się nimi w pierwszej kolejności, aby po modyfikacjach mogły być włączone do części szczegółowej odpowiedniego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. Przygotowane w ten sposób standardy będą niebawem dostępne na stronie internetowej Ministerstwa E i N oraz dodatkowo Rady Głównej pod adresem: /?page=standardy_projekty.php .Standardy dla pozostałych kierunków studiów (60) zostały w większości przygotowane przez ekspertów i będą sukcesywnie przez Radę analizowane i opiniowane. Wiele z nich będzie wymagało tylko nieznacznych korekt i będą mogły być one niebawem włączone do pierwszej grupy standardów - rekomendowanych do zamieszczenia w odpowiednim rozporządzeniu. Entuzjastyczna wola zajęcia się standardami rysuje perspektywę zakończenia prac nad nimi w nieodległej przyszłości tak, aby środowiska akademickie mogły korzystać ze standardów przy formułowaniu nowych (dla studiów dwustopniowych) programów studiów.

Niektóre wypowiedzi dotyczące standardów kształcenia uwypuklały inne, niż wcześniej znane, ich znaczenie w procesie kształcenia - ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym definiuje je jako zbiór reguł kształcenia. Podkreślały również, że reguły te winny zmieniać się wraz z dynamiką harmonizowania naszego modelu kształcenia na poziomie wyższym z zalecanym w Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej. Powszechne było jednak przekonanie, że standardy winny zostać jak najszybciej opublikowane i upowszechnione w drodze rozporządzenia gdyż wtedy tylko będą mogły pełnić użyteczną rolę.

W dyskusji nad kierunkami działań Rady Głównej zgłoszono wiele problemów, z których wyłoniono tematy do dyskusji i rozważenia w najbliższym półroczu. Pierwszy z tematów to: model kształcenia doktoranckiego, status doktorantów, pomoc materialna dla doktorantów oraz legislacja dotycząca studiów doktoranckich. Pod tym hasłem odbędzie się 10 lutego, w Ministerstwie Edukacji i Nauki, seminarium na które zaproszeni zostali przewodniczący samorządów doktorantów z uczelni i innych instytucji, ministrowie, przedstawiciele środowisk akademickich i naukowych oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Po zgromadzeniu i opracowaniu materiałów przez zespół, pod przewodnictwem profesora Wojciecha Mitkowskiego i magister Katarzyny Martowskiej, sprawa będzie dyskutowana na marcowym posiedzeniu plenarnym. W drodze podobnych spotkań, które w przyszłości będą organizowane pod auspicjami Rady Głównej, chcielibyśmy usprawnić kontakty z otoczeniem i przez to efektywniej działać. Drugi z tematów dotyczy modelu kariery akademickiej - to jest, zdobywania stopni naukowych i tytułu naukowego oraz kwestii zatrudnienia w uczelniach i instytucjach naukowych. Problemy z tym związane będą dyskutowane, po uprzednim przygotowaniu materiałów przez zespół pod przewodnictwem profesora Leszka Dobrzańskiego, na kwietniowym posiedzeniu plenarnym. Kolejnym tematem jakim Rada zamierza się zająć, na majowym posiedzeniu plenarnym, będzie model kształcenia nauczycieli i związane z tym standardy kształcenia. Opracowanie do dyskusji przygotuje zespół, któremu przewodniczy profesor Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Na czerwcowym posiedzeniu plenarnym będą natomiast dyskutowane kwestie nauczania z wykorzystaniem Internetu, w tym aspekty legislacyjne i jakości kształcenia. Materiał do dyskusji przygotuje zespół pod przewodnictwem profesora Jana Madeya.

12 stycznia uczestniczyłem w seminarium - zorganizowanym przez Bank Światowy - dotyczącym doświadczeń międzynarodowych w finansowaniu szkolnictwa wyższego. To ciekawe spotkanie, poprzedzające posiedzenie Prezydium KRASP i posiedzenie KRPUT (w dniach 12-13 stycznia), ukazało znaczne różnice między tym co jest u nas, a co rozważa się w zakresie finansowania tego sektora w Anglii i Irlandii. Jest to jeden z tematów, którym Rada zajmie się w przyszłości. Na wspomnianych posiedzeniach KRASP i KRPUT omawianych było wiele ważnych spraw, w tym kwestie standardów kształcenia. Oczekiwania środowisk akademickich co do rychłego zakończenia prac nad standardami są wielkie. To dodatkowa dla Rady motywacja, aby zakończyć to wielkie i jak wierzę wartościowe dzieło.

Rozpoczęła się czteroletnia kadencja Rady Głównej. Na Radzie spoczywa wiele określonych ustawowo obowiązków. Rada przedstawia propozycje nazw kierunków studiów oraz standardów kształcenia, które są określane w drodze rozporządzenia Ministra E i N. Rada opiniuje wnioski jednostek organizacyjnych uczelni o uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, wnioski o umożliwienie kształcenia na unikatowych kierunkach studiów względnie w oparciu o unikatowe standardy kształcenia, wnioski o uruchomienie studiów podyplomowych w obszarze odbiegającym od prowadzonych przez uczelnię kierunków studiów, regulaminy stypendialne, a także projekt budżetu państwa w zakresie szkolnictwa wyższego oraz zasady podziału tego budżetu. Rada opiniuje też wnioski o utworzenie lub zmianę nazwy uczelni. Pracy do wykonania jest ogrom. Będzie nam łatwiej działać, jeśli dostrzeżemy zainteresowanie tym czym się zajmujemy i wsparcie środowiska akademickiego. Zapraszamy do dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów w trosce o wspólne dobro jakim jest edukacja - w szczególności na poziomie wyższym - i nauka.

Gdańsk, 20 stycznia 2006 roku

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików