Kadencja IX - nr 2 (styczeń/luty 2006)

wtorek, 21 lutego 2006

Lutowe posiedzenie Prezydium (15) i plenarne (16) zdominowała dyskusja nad dalszym tokiem prac nad standardami kształcenia. Jej efektem jest przyjęty przez Radę dokument zatytułowany "Stan prac, zasady i tryb postępowania nad przygotowaniem standardów kształcenia w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego" oraz uchwała 2/2006 mówiąca, że Rada przedstawia Ministrowi Edukacji i Nauki (na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) propozycje standardów kształcenia (określanych na podstawie art. 9 pkt 2 tejże ustawy) te, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę VIII kadencji - po dostosowaniu do reguł określonych w wyżej wymienionym dokumencie. W ten sposób Rada wypowiedziała się za kontynuacją prac nad standardami, ale jednocześnie ich ujednoliceniem i lepszym dostosowaniem do regulacji zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Podjęta uchwała i przyjęty dokument otwierają drogę do szybkiego ukończenia prac nad standardami - szczególnie tymi, które wymagają jedynie nieznacznych korekt i modyfikacji. Kilku członków Rady podjęło się - w krótkim terminie - przeanalizować standardy nie budzące zastrzeżeń i dostosować je do nowej formy. Zmodyfikowane standardy będą wkrótce dostępne na stronach internetowych Ministerstwa EiN oraz Rady Głównej. Rada podjęła też prace nad standardami zaopiniowanymi wcześniej negatywnie oraz tymi, których brak. Na stronie internetowej Rady podane są nazwiska członków Rady odpowiedzialnych za przygotowanie ostatecznych wersji standardów. Ostatnia grupa standardów będzie musiała przejść przez normalną procedurę opiniowania, zanim Rada przedstawi je Ministrowi EiN. Obecny etap prac nad standardami winien być ukończony szybko, aby możliwe było wydanie odpowiednich rozporządzeń oraz aby mogła nastąpić dalsza harmonizacja naszego szkolnictwa wyższego z Europejską Przestrzenią Edukacyjną. Tym niemniej, Rada nie będzie przedstawiała Ministrowi EiN standardów budzących wątpliwości. Przygotowując ostateczną wersję standardów będziemy konsultowali modyfikacje z ekspertami powołanymi w ubiegłym roku przez Ministra ENiS. Eksperci wnieśli duży wkład w przygotowanie standardów i ta ich działalność winna być dostrzeżona i uhonorowana. Wnikliwie przeanalizujemy wszelkie głosy jakie do tej pory napłynęły ze strony środowiska akademickiego. Jednak ograniczenia czasowe zmuszają nas do szybkich działań i nie będzie możliwe nieustanne korygowanie standardów - szczególnie, że wiele propozycji zmian nie idzie w parze ze sformułowaniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jak i ustalonymi przez Radę zasadami.
15 lutego, przed posiedzeniem Rady, uczestniczyliśmy w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w MEiN, profesorem Stefanem Jurgą oraz przedstawicielami Departamentu Szkół Wyższych MEiN. Dotyczyło ono harmonogramu prac nad standardami kształcenia. Rada zadeklarowała Ministrowi intensyfikację prac, aby większość standardów mogła być wkrótce upowszechniona. Tematyka standardów i kontynuacja Procesu Bolońskiego były przedmiotem wspólnego spotkania, w którym obok wyżej wymienionych uczestniczyli członkowie Zespołu Promotorów Bolońskich. Na obu spotkaniach, jak i w trakcie posiedzenia plenarnego Rady, padały liczne głosy, że należy jak najszybciej doprowadzić do upowszechnienia standardów, aby uczelnie mogły opracować nowe programy nauczania dostosowane do - w większości - dwustopniowego systemu kształcenia. Jest ogromna presja, aby sprawę standardów potraktować jako bezwzględny priorytet w pracach Rady i Resortu.
Rada podjęła uchwałę (3/2006) w sprawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 15 grudnia 2005 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 252, poz. 2125) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora - postulując zmianę regulacji dotyczących powoływania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich. Wprowadzone ostatnim rozporządzeniem regulacje są powszechnie krytykowane i nieżyciowe. Na posiedzeniach Prezydium i plenarnym Rada zaopiniowała projekty rozporządzeń Ministra EiN w sprawie: (1) obsługi administracyjnej Rady Głównej, Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej, (2) zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego oraz (3) szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Rada zaopiniowała również rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie: (1) szczegółowych warunków wykorzystania funduszu innowacyjności oraz (2) przyjęcia uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Rada zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz wnioski uczelni o uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych i o wyrażenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych. Przy okazji opiniowania ostatnich wniosków rozwinęła się dyskusja nad interpretacją regulacji zawartych w art. 8 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - to znaczy, czy studia podyplomowe, o których jest tam mowa, dotyczą nie pasujących do kształcenia na którymkolwiek z kierunków studiów, czy też przypadków gdy uczelnia nie kształci na kierunku, do którego pasowałoby kształcenie podyplomowe. Te kwestie będą musiały być wkrótce rozstrzygnięte.
Rada nie zaopiniowała licznych wniosków o ustanowienie nowych kierunków studiów względnie o uznanie możliwości kształcenia w trybie jednolitych studiów magisterskich na istniejących kierunkach studiów. Lista kierunków studiów była przez Radę VIII kadencji opiniowana i przedstawiona Ministrowi EiN. Rada nie widzi możliwości, aby w sposób ciągły rozpatrywać kwestie ustanawiania nowych kierunków studiów bez analizy autentycznych potrzeb w tym zakresie. Wszystkie wnioski zostaną przeanalizowane po przygotowaniu standardów dla aktualnie istniejących i proponowanych do wpisania na listę kierunków.
Z inicjatywy Rady Głównej odbyło się 10 lutego seminarium - w budynku Ministerstwa EiN - pod hasłem: status doktorantów, pomoc materialna dla doktorantów oraz legislacja dotycząca studiów doktoranckich. Oprócz licznie przybyłych doktorantów, członków Rady i gości, wziął w nim udział Podsekretarz Stanu w MEiN, profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski. Seminarium to będzie kontynuowane 5 kwietnia z tematem wiodącym - model kształcenia doktoranckiego.
9 lutego uczestniczyłem w Zjeździe Dziekanów Wydziałów Chemicznych w UAM. Poinformowałem o aktualnej działalności Rady i o postępach w przygotowaniu standardów kształcenia.
Spotkanie z Konferencją Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, które odbyło się w Ministerstwie Zdrowia 31 stycznia, dotyczyło kwestii kierunków studiów oraz stopni naukowych w zakresie nauk medycznych. Zabierając głos w dyskusji zaapelowałem o rozważne występowanie o ustanawianie nowych kierunków studiów z zakresu nauk medycznych. Byłem gościem Zgromadzenia Plenarnego KRePSZ w Ciechanowie - w dniu 28 stycznia - na zaproszenie Przewodniczącego, profesora Tomasza Winnickiego. Przedstawiłem aktualną sytuację w zakresie listy kierunków studiów i standardów kształcenia. Zapewniłem zgromadzonych o mojej życzliwości i przekonaniu o ważnej roli państwowego wyższego szkolnictwa zawodowego w systemie edukacji akademickiej w Polsce.

Gdańsk, 20 lutego 2006 roku

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików