Kadencja IX – nr 3 (luty/marzec 2006)

środa, 22 marca 2006

W połowie marca odbyły się posiedzenia prezydium (15) i plenarne (16) Rady Głównej. Mgr K. Martowska przedstawiła wnioski z seminarium, które odbyło się 10 lutego, na temat statusu doktorantów, pomocy materialnej dla doktorantów oraz kwestii legislacyjnych dotyczących studiów doktoranckich. Wypowiedź uzupełnił profesor W. Mitkowski - współprowadzący seminarium. W dyskusji poroszono wiele wątków, które z pewnością znajdą się w końcowym raporcie. Trzy z nich warto przytoczyć. Niezbędne są uregulowania dotyczące finansowania studiów doktoranckich - zarówno ich realizacji jak i spraw stypendialnych. Studia doktoranckie winny być lepiej zdefiniowane w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych. Doktoranci powinni w znacznie większym niż dotychczas stopniu podkreślać swój wkład w rozwój nauki i wspomaganie procesu dydaktycznego. Pozostają kwestie modelu kształcenia na trzecim stopniu, które będą przedmiotem seminarium 6 - a nie jak podałem wcześniej - 5 kwietnia. Drugim tematem wiodącym był model kariery akademickiej. Wprowadzenia do dyskusji dokonał doktor P. Wroczyński, a uzupełnił je profesor L. Dobrzański. Pojęcie modelu kariery akademickiej jest pojemne stąd dyskusja była wielowątkowa. W kilku wypowiedziach zarysowano możliwość dwutorowego dochodzenia do najwyższych stanowisk akademickich - poprzez stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł profesora, względnie poprzez stopień doktora, a następnie ocenę dorobku i doświadczenia zawodowego. Przedstawiciele doktorów podkreślali duży wkład tej grupy w realizację kształcenia na poziomie wyższym i postulowali, aby docenić to w formie stabilizacji zatrudnienia. W dyskusji przewijał się wątek definicji działalności naukowej i twórczej. Niechęć do stopnia doktora habilitowanego wynika w dużej mierze stąd, że uzyskanie go wymaga przygotowania odrębnego dzieła. Gdyby uzyskanie stopnia doktora habilitowanego następowało na podstawie szeroko rozumianego dorobku naukowego, badawczego i w zakresie aplikacji wyników badań, wówczas przeciwników habilitacji byłoby mniej. Warto te kwestie rozważyć, bowiem niechętni habilitacji uważają, że nie promuje ona użytecznej działalności badawczej, a przez to pomniejsza wkład nauki w rozwój gospodarczy i społeczny kraju.
Rada uchyliła uchwałę 73/2004, z 12 lutego 2004 roku, w sprawie kryteriów stosowania przez szkoły wyższe nazwy akademia, politechnika oraz uniwersytet, a prezydium Rady - uchwałę 226/2005, z 8 grudnia 2005 roku, w sprawie opiniowania wniosków o utworzenie lub zmianę nazwy uczelni. Oznacza to, że przy opiniowaniu wniosków w powyższych sprawach uwzględniane będą głównie kryteria zawarte w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Uchwały 223/2005, 224/2005 oraz 225/2005 prezydium Rady Głównej (z 8 grudnia 2005 roku) zostały - w zmodyfikowanej formie - przyjęte jako uchwały Rady Głównej 13/2006, 14/2006 oraz 15/2006. Dotyczą one odpowiednio: zasad kształcenia na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1, zasad kształcenia według standardów kształcenia innych niż określone na podstawie art. 9 pkt 2 oraz zasad opiniowania wniosków o prowadzenie studiów podyplomowych innych niż określone w art. 8 ust. 6 - ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Rada pozytywnie zaopiniowała, przedstawione przez Ministerstwo, zasady przyznawania w roku 2006 środków finansowych szkołom wyższym nadzorowanym przez MEiN (uchwała 18/2006). Zostały one nieznacznie zmodyfikowane względem obowiązujących dotychczas. Również pozytywnie Rada zaopiniowała kryteria podziału dotacji budżetowej na działalność uczelni artystycznych. Pozytywną opinię Rady zyskał wniosek Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o przyznanie dotacji na działalność dydaktyczną. Rada zgłosiła szereg uwag do projektu rozporządzenia MEiN w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach publicznych i niepublicznych nie posiadających 4 uprawnień do nadawania stopnia doktora. Zaopiniowane zostały wnioski uczelni o uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz standardy kształcenia dla kierunku politologia (pozytywnie).
W seminarium pod hasłem "System dwustopniowy w edukacji ekonomicznej - stan przygotowań, problemy, wyzwania" (27 lutego) uczestniczyli profesorowie J. Lubacz i M. Strużycki. Profesor J. Lubacz przedstawił zmodyfikowaną - uchwałą 2/2006 Rady Głównej - formułę standardów kształcenia.
W dniach 3-5 marca profesor J. Lubacz i ja byliśmy gośćmi Akademii Ekonomicznej w Katowicach na posiedzeniu Komisji do Spraw Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. Prowadził je przewodniczący Komisji, profesor J. Woźnicki, a dotyczyło ono standardów kształcenia. Profesor J. Lubacz przedstawił nasz ostatni dokument w tej sprawie, a ja - osiągnięcia Rady poprzedniej i obecnej kadencji w kwestii standardów. Ma się ukazać wydanie gromadzące ważniejsze dokumenty dotyczące standardów oraz głosy w dyskusji.
7 marca uczestniczyłem w otwarciu VIII Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych w Katowicach i byłem gościem Senatu Uniwersytetu Śląskiego na zaproszenie rektora, profesora Janusza Janeczka. Poinformowałem o składzie Rady IX kadencji, postępach prac nad standardami - w tym o nowej funkcji standardów w edukacji na poziomie wyższym - innych przejawach aktywności Rady oraz tematyce dyskusji na bliższą i dalszą przyszłość. Dziękując za zaproszenie i możliwości wystąpienia odpowiedziałem na liczne pytania dotyczące zmian w procesie kształcenia do jakich mobilizuje Proces Boloński.
Na zaproszenie przewodniczącego Komisji Akredytacyjnej - Proces Boloński KRASP, profesora Tadeusza Szulca, oraz rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uczestniczyłem w seminarium pod hasłem "Kolejne etapy wdrażania jakości kształcenia w szkołach wyższych" (w dniach 10-11 marca). W wystąpieniu zatytułowanym "Stan realizacji standardów kształcenia" poinformowałem o tym, co aktualnie się dzieje w sprawie standardów kształcenia. Duża liczba uczestników świadczy, że istnieje ciągła potrzeba informowania o zmianach jakie dokonują się w modelu kształcenia na poziomie wyższym. Procesem Bolońskim interesują się nie tylko uczelnie - o czym mógł się przekonać profesor W. Iwańczak uczestnicząc w konferencji pod hasłem "Proces Boloński: przewidywany rozwój i zadania na lata 2006-2008", zorganizowanej przez Senat RP.
Na zaproszenie profesora Franciszka Ziejki, przewodniczącego Zespołu do Spraw Opracowania Modelu Awansu Naukowego w Polsce, uczestniczyłem (17-18 marca) w konferencji pod hasłem "Model Awansu Naukowego w Polsce". Na spotkaniu tym obecni też byli profesor W. Mitkowski i doktor P. Wroczyński z Rady Głównej. Ciekawe wystąpienia i dyskusja zostaną opracowane i wydane. Trudno przewidzieć finał dyskusji, chociaż nietrudno dostrzec, że w szybko zmieniającym się świecie nasz model kariery akademickiej będzie musiał być modyfikowany - byle nie rewolucyjnie.
20 marca uczestniczyłem - na zaproszenie przewodniczącego, profesora Jerzego Malca - w pierwszym Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP). W wystąpieniu poruszyłem kwestie wagi kształcenia zawodowego na poziomie wyższym, modelu tego kształcenia, reprezentacji wyższych szkół zawodowych w Radzie Głównej oraz możliwych obszarów współpracy. Rozpoczynającej działalność Konferencji Rektorów życzyć należy, by znalazła godne miejsce pośród instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce i aby aktywnie uczestniczyła w życiu akademickim.

Gdańsk, 20 marca 2006 roku

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików