Kadencja IX - nr 4 (marzec/kwiecień 2006)

środa, 26 kwietnia 2006

Kwietniowe posiedzenia prezydium (19) i plenarne (20) poświęcone były analizie dokumentu na temat kształcenia technicznego w szkole ogólnej, przygotowanego przez prof. L. Dobrzańskiego i powołany przez Radę zespół. W opracowaniu zespołu przedstawione zostały propozycje rozwiązań w zakresie podstawy programowej przedmiotu technika na różnych poziomach kształcenia. Chociaż były zastrzeżenia do niektórych sformułowań, dokument jest wartościowym zbiorem propozycji do przygotowania rozporządzenia Ministra. Wiedza techniczna jest nieodzownym elementem wykształcenia ogólnego i dobrze, że myśli się o sformułowaniu wytycznych dotyczących edukacji w tym zakresie. Rada podjęła opiniowanie kolejnych wniosków o prowadzenie studiów podyplomowych w oparciu o art. 8 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Natychmiast pojawiła się kwestia interpretacji zapisu w ustawie. Art. 8 ust. 6 jest jasno sformułowany - mówi, że "uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie związanym z prowadzonymi przez nią kierunkami studiów" - i nie nastręcza trudności interpretacyjnych. Kłopoty sprawia natomiast art. 8 ust. 7 mówiący, że jeżeli program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 6, studia mogą być prowadzone po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej. Logiczna byłaby interpretacja następująca: (a) uczelnie organizują same studia podyplomowe, jeśli są one zorientowane na prowadzone przez nie kierunki studiów, o których mowa w art. 9 pkt 1 lub art.11 pkt 1 oraz (b) uczelnie starają się o zgodę Ministra, jeśli zakres studiów podyplomowych nie pasuje do żadnego z prowadzonych przez nie kierunków studiów. Niestety, przepisy art. 8 ust. 7 mogą być rozumiane odmiennie, o czym przekonaliśmy się analizując wnioski dwóch uczelni niepublicznych. Wystąpiły one o zgodę na kształcenie podyplomowe w zakresie nie odpowiadającym kierunkom kształcenia w tych uczelniach. Prezydium Rady postanowiło - po dyskusji - zawiesić opiniowanie wniosków i zwrócić się do Departamentu Prawnego MEiN o interpretację przepisów art. 8 ust. 7. Pierwsza opinia podjęta w tej sprawie będzie precedensem rzutującym na sposób opiniowania dalszych wniosków. Oby udało się znaleźć rozwiązanie nie utrudniające kształcenia podyplomowego, ale zachowujące jego rangę i wysoki poziom. Rada zaopiniowała pozytywnie nadanie Akademii Ekonomicznej w Krakowie nazwy Uniwersytet Ekonomiczny oraz Akademii Rolniczej we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Przyrodniczy. Pozytywną opinię zyskała również inicjatywa zmiany nazwy Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na Akademię Pomorską w Słupsku. Natomiast Rada uznała, że nadanie Akademii Techniczno-Rolniczej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy nazwy Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im J.J. Śniadeckich jest niezgodne z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Art. 3 ust. 2 mówi bowiem, że przymiotnik techniczny po nazwie uniwersytet może mieć zastosowanie do uczelni, która posiada co najmniej 12 uprawnień do nadawania stopnia doktora, w tym 8 z zakresu nauk technicznych - a tego warunku ATR nie spełnia. Ponieważ uczelnia ma 7 uprawnień do nadawania stopnia doktora, mogłaby przyjąć nazwę uniwersytet uzupełnioną innym przymiotnikiem (lub przymiotnikami). Rada nie sprzeciwiła się wnioskom Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie o przyznanie dotacji z budżetu państwa na cele inwestycyjne - pod warunkiem, że zostaną zaspokojone potrzeby uczelni publicznych w tym zakresie. Zmiana ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 46 poz. 328 z 2006 r.) umożliwiła zaopiniowanie regulaminów stypendialnych. Pochodziły one z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Alexandra von Humboldta, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Rada wypowiedziała się w większości przypadków pozytywnie o regulaminach. W trzech przypadkach Rada zasugerowała modyfikację sformułowań lub usunięcie przepisów nie korelujących z pojęciem działalności naukowej czy wyników w nauce. Zaopiniowane zostały wnioski uczelni o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz planu podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych. Rada zdecydowała przedstawić Ministrowi E i N projekty standardów dla kierunków studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, inżyniera środowiska oraz inżynieria chemiczna i procesowa. W ten sposób standardy dla 25 kierunków są aktualnie w formie nadającej się do zamieszczenia w rozporządzeniu Ministra E i N.

22 marca prof. J. Lubacz i ja uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym przez gen. J. Flisa, komendanta-rektora Akademii Obrony Narodowej, na temat kierunków studiów obejmujących nauki wojskowe. Kierunki aktualnie znajdujące się, na liście: bezpieczeństwo narodowe, logistyka i nawigacja nie obejmują całego obszaru kształcenia. Nie pojawiła się jednak jednolita koncepcja jak listę kierunków uzupełnić. Uczelnie wojskowe przygotowały natomiast projekty standardów dla wymienionych wyżej kierunków, które będą niebawem przez Radę rozpatrywane.

Uczestniczyłem w posiedzeniu prezydium KRASP w dniu 24 marca. Podjęta została między innymi uchwała w sprawie prac nad standardami kształcenia popierająca "ewolucyjne wprowadzenie nowego podejścia do standardów kształcenia w duchu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym". To dobrze, że w naszych działaniach w tym zakresie mamy wsparcie ważnej instytucji akademickiej.

W dniach 30 marca - 1 kwietnia uczestniczyłem w międzynarodowym seminarium po hasłem "Spuścizna Kulturowa i Wartości Akademickie Uniwersytetów Europejskich a Atrakcyjność Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego". Prof. S. Waltoś z Uniwersytetu Jagiellońskiego poparł wspólne przygotowanie informacji na temat seminarium, która - mamy nadzieję - ukaże się w "Forum Akademickim".

Odbyły się dwa spotkania poświęcone sprawom doktorantów - 5 kwietnia, w Uniwersytecie Warszawskim, pod hasłem Prawo o szkolnictwie wyższym a doktoranci oraz 6 kwietnia, zorganizowane przez Radę Główna w MEiN, na temat modelu kształcenia doktoranckiego. Po dwóch spotkaniach na temat studiów doktoranckich zorganizowanych przez Radę (10 lutego i 5 kwietnia) zgromadzony został interesujący materiał, który mgr K. Martowska, mgr inż. M. Molasy i wiceprzewodniczący prof. W. Mitkowski przygotują w formie nadającej się do upublicznienia. Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana, aby w przyszłym roku można było pokazać na konferencji ministrów edukacji w Londynie nasz wkład w rozwój tej formy kształcenia.

Wiceprzewodniczący prof. W. Mitkowski uczestniczył, w dniach 6 - 7 kwietnia, w posiedzeniu KRPUT zorganizowanym przez Politechnikę Radomską. Poinformował o problemach jakie sprawia uczelniom przygotowanie statutów harmonizujących z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

Ogrom obowiązków sprawia, że nie zawsze jest czas, aby dokładniej zastanowić się nad tym, co czynimy. Niech zbliżające się święta majowe będą czasem refleksji i nagromadzenia energii na dalszą intensywną działalność na rzecz środowiska akademickiego.

Gdańsk, 20 kwietnia 2006 roku

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików