Kadencja IX - nr 11 (grudzień 2006)

środa, 27 grudnia 2006

Na grudniowych posiedzeniach prezydium (13) i plenarnym (14) Rada Główna podjęła dwie uchwały dotyczące standardów kształcenia. Standardy te określa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w drodze rozporządzenia (art. 9 pkt 2), a przedstawia je ministrowi Rada Główna Szkolnictwa Wyższego (art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Zaopiniowane zostały pozytywnie standardy dla 14 kierunków studiów (uchwała 122/2006). Pozytywną opinię zyskał projekt części ogólnej - wspólnej dla kierunków studiów wymienionych w rozporządzeniu Ministra NiSzW z 13 czerwca 2006 roku (Dz. U. Nr 121 poz. 838) - przygotowanej przez Resort we współpracy z Radą, na bazie uchwały 33/2006. Formułowanie części ogólnej odbywało się w stałym kontakcie z przedstawicielami Rady - przede wszystkim z Komisją Edukacji. Rada zaopiniowała dokument pozytywnie (uchwała 121/2006), zwracając uwagę na niezbędne zmiany niektórych przepisów i potrzebę usunięcia kilku nieprawidłowości. Trwają ostatnie prace redakcyjne nad standardami szczegółowymi dla około 20 kierunków studiów. Nieustannie docierają do Rady opinie dotyczące wcześniej dostępnych - na stronach internetowych MNiSzW oraz Rady - standardów. Staramy się - tam gdzie to uzasadnione - standardy modyfikować. Prace powinny się zakończyć z końcem bieżącego roku. Standardy będą następnie podlegały procedurze jak inne akty prawne. Jest więc szansa, że na początku 2007 roku będą one gotowe do opublikowania w formie rozporządzenia Ministra NiSzW. Gdy rozporządzenie dotyczące standardów będzie bliskie ukazania się, przygotujemy informację jak z niego korzystać. Emocje wzbudził - jeszcze niezamieszczony na stronach internetowych Rady - dokument dotyczący standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Podjęliśmy w sprawie tego dokumentu uchwałę na listopadowym posiedzeniu (102/2006), a dyskusję rozpoczęliśmy już w maju bieżącego roku - o czym informowałem wcześniej. Ponieważ dotychczasowe konsultacje, prowadzone przez wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji profesor Mirosławę Nowak-Dziemianowicz, nie doprowadziły do konsensusu, Rada podjęła decyzję o zorganizowaniu spotkania w dniu 5 stycznia 2007 roku - w gmachu Ministerstwa NiSzW. Sądzimy, że to spotkanie pomoże rozstrzygnąć kwestie sporne i przedstawić Ministrowi NiSzW propozycje standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Standardy te określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego (art. 9 pkt 3), a przedstawia ministrowi Rada Główna (art. 45 ust. 2 pkt 1) - co powinno nastąpić do końca bieżącego roku (art. 275 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Jest to zatem pilna sprawa, której nie można odwlekać w nieskończoność.

Kontynuowana była na obu posiedzeniach dyskusja dotycząca propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 27 lipca 2006 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1048), w sprawie warunków jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Wobec toczącej się dyskusji, przesunięto na rok przyszły podjęcie uchwały w tej sprawie. Rada zaopiniowała 14 wniosków uczelni o uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych (uchwała 112/2006). Pozytywnie zaopiniowane zostały wnioski 3 uczelni o prowadzenie studiów podyplomowych oraz 4 regulaminy stypendialne. Rada zaopiniowała pozytywnie projekty 3 rozporządzeń Ministra NiSzW w sprawie rejestru uczelni niepublicznych i innych kwestii organizacyjnych (uchwały 114/2006 i 115/2006) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (uchwała 113/2006). Rada odniosła się pozytywnie do wniosków Politechniki Gdańskiej i Akademii Medycznej w Gdańsku o uruchomienie kształcenia na kierunku "inżynieria mechaniczno-medyczna" (uchwała 120/2006) oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie o uruchomienie kształcenia na kierunku "sztuka mediów" (uchwała 119/2006) - w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W dniach 24-25 listopada uczestniczyłem w VII Krajowym Zjeździe Doktorantów i I Zwyczajnym Zjeździe Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W dyskusji panelowej pod hasłem "Miejsce doktoranta w życiu akademickim i naukowym", która miała miejsce w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, uwypukliłem uczestnictwo doktorantów w ważnych poznawczo i utylitarnie badaniach oraz w procesie kształcenia. Podkreśliłem, że doktoranci są elitarną grupą osób kształcących się, której znaczenie w nadchodzących latach będzie rosło. Jest istotne, aby studia te doskonalić i ukierunkowywać na współcześnie oczekiwane tory. Efektem kształcenia na trzecim stopniu powinni być specjaliści potrafiący samodzielnie prowadzić badania i samodzielnie podejmować wyzwania społeczne i gospodarcze.

29 listopada odbyła się w Warszawie konferencja pod hasłem "Tworzenie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia - doświadczenia projektu Tuning", zorganizowana przez koordynatora Programu Socrates Erasmus, Beatę Skibińską. Konferencja była wkomponowana w cykl spotkań informacyjnych Zespołu Promotorów Bolońskich. Mieliśmy okazję, z profesorem Józefem Lubaczem, zorientować się co do zasięgu aktywności Zespołu jak i odczuć środowiska akademickiego względem nowych idei propagowanych na rzecz modernizacji europejskiego szkolnictwa wyższego. Praca Zespołu zasługuje na najwyższe uznanie. Problem w tym, że idea kształcenia opartego na założonych efektach kształcenia nie jest łatwa w realizacji. Po pierwsze, należy zdefiniować kogo i jak chce się wykształcić, a po drugie, dostosować do tego proces kształcenia. W moim odczuciu daleka jest droga, aby zamierzenia te zrealizować - nie tylko u nas, ale i w Europie. Pozostaje więc systematyczna praca całego środowiska akademickiego na rzecz ukierowania procesu kształcenia na współcześnie oczekiwane potrzeby.

15 grudnia dostąpiłem zaszczytu uczestniczenia w uroczystości wręczenia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą działalność naukową i artystyczną. W wystąpieniu Premier podkreślił priorytetowe znaczenie nauki dla rozwoju kraju i zapewnił o wsparciu Rządu w tym zakresie.

Przewodniczący KRASP profesor Tadeusz Luty został uhonorowany, w dniu 19 grudnia, tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Gratulując Profesorowi zaszczytnego wyróżnienia życzyłem wielu nowych dokonań, satysfakcji z poznawania otaczającego świata oraz sukcesów, zdrowia i pomyślności. Nadanie tytułu honorowego odbyło się w roku jubileuszu 55-lecia uznanej Uczelni Wrocławskiej, której korzenie sięgają rolniczej Uczelni Lwowskiej funkcjonującej w II Rzeczypospolitej.

Na posiedzeniu plenarnym Rady gościliśmy Ministra NiSzW, profesora Michała Seweryńskiego, oraz Sekretarza Stanu w MNiSzW, profesora Stefana Jurgę. Oprócz miłych życzeń, Minister poinformował o aktualnych inicjatywach Resortu oraz o możliwościach pozyskania wsparcia dla szkolnictwa wyższego i nauki z funduszy unijnych. Perspektywy rysują się dobre, co pozwala optymistycznie myśleć o przyszłości. W duchu optymizmu dziękowałem obu Ministrom za konstruktywne współdziałanie z Radą oraz życzyłem wytrwałości w działaniach na rzecz unowocześniania szkolnictwa wyższego i nauki.

Niech nadchodzący rok obfituje w sukcesy oraz będzie pomyślny i szczęśliwy dla wszystkich.

Gdańsk, 20 grudnia 2006 roku

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików