Kadencja IX - nr 12 (grudzień 2006/styczeń 2007)

poniedziałek, 22 stycznia 2007

Pierwsze w 2007 roku posiedzenia prezydium i plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego odbyły się 17 i 18 stycznia. Posiedzenie plenarne rozpoczęło się wręczeniem - przez Ministra NiSzW, profesora Michała Seweryńskiego - nagród laureatom konkursu "Forum Akademickiego" na artykuł popularnonaukowy pod hasłem "Skomplikowane i proste - młodzi uczeni o swoich badaniach". Do Rady Głównej wybrani zostali, przez Parlament Studentów RP, studenci: Michał Badziak, Tomasz Orankiewicz, Przemysław Rzodkiewicz oraz Grzegorz Sokołowski. Do prezydium Rady został wybrany Grzegorz Sokołowski. Rada nie podjęła uchwały w sprawie propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra NiSzW z 27 lipca 2006 roku (Dz. U. Nr 144 poz. 1048) w sprawie warunków jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, gdyż zgłaszane są kolejne uwagi. Rada zaopiniowała wnioski uczelni o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz o prowadzenie studiów podyplomowych. Zaopiniowano 7 regulaminów stypendialnych.
Szeroką dyskusję wywołało pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DBB/3997/2006), profesora Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, skierowane do redaktorów naczelnych i wydawców, dotyczące kategoryzacji czasopism pod kątem przyszłej oceny parametrycznej jednostek. Problem jest ważny i Rada podejmie w tej sprawie uchwałę na posiedzeniu lutowym.
Członkowie Rady żywo interesowali się losami projektu rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Jak informowałem wcześniej, projekt został przyjęty przez Radę na posiedzeniu listopadowym (uchwała 102/2006) i miał zostać zamieszczony na stronie internetowej Rady po dokonaniu korekty redakcyjnej. W krótkim jednak czasie napłynęło wiele uwag krytycznych oraz proponujących modyfikacje tekstu. Nie sposób było je wszystkie uwzględnić, szczególnie, że wiele wykluczało się. W tej sytuacji dokument został rozesłany do uczelni i instytucji szkolnictwa wyższego wraz z zaproszeniem na spotkanie dyskusyjne 5 stycznia bieżącego roku. Przyjechało wiele osób, które wypowiedziały się co do potrzeby i możliwości modyfikacji projektu. Wiele ośrodków przedstawiło swoje koncepcje kształcenia nauczycieli. Została podjęta decyzja o kontynuacji prac w węższym zespole. Pierwsze posiedzenie tego zespołu odbyło się 15 stycznia. Zostało na nim osiągnięte porozumienie co do: liczby godzin kształcenia pedagogiczno-wychowawczego (obejmującego dydaktyki przedmiotowe), poziomu znajomości języka obcego oraz przygotowania w zakresie technologii informacyjnej - w relacji do standardów kształcenia w ramach kierunków studiów, makrokierunków studiów lub studiów międzykierunkowych. Kolejne spotkanie zespołu planowane jest na 29 stycznia, a ewentualne dalsze spotkania - w terminie do 8 lutego. 9 lutego planowane jest kolejne spotkanie otwarte, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele uczelni oraz instytucji szkolnictwa wyższego. Po tym spotkaniu zamieszczona zostanie na stronie internetowej Rady (www.rgsw.edu.pl) wersja projektu, którą uda się wspólnie sformułować. Uczestnicząc w spotkaniach 5 i 15 stycznia miałem możliwość dostrzeżenia różnic w podejściu do kształcenia nauczycieli między dydaktykami przedmiotowymi a pedagogami. Te różnice były przyczyną nieprzychylnego odbioru projektu przyjętego przez Radę, który był przygotowany głównie przez grono pedagogów. Porozumienie nie jest osiągnąć łatwo, ale jest ono niezbędne jeśli chcemy przygotować dobrych nauczycieli. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela nie musi być powszechne, bowiem zapotrzebowanie na absolwentów nie jest duże. Powinno natomiast odbywać się w dobrze przygotowanych uczelniach i ośrodkach akademickich, w których kształcenie w ramach kierunków i makrokierunków studiów może być zintegrowane z kształceniem pedagogiczno-wychowawczym uwzględniającym dydaktyki przedmiotowe. Nad szczegółami i koncepcjami tego kształcenia można się dalej zastanawiać. Standardy przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela powinny określać ramy i reguły kształcenia bez wnikania w szczegóły. Tak rozumiane standardy należy przygotować szybko, aby mogły być wdrażane równolegle ze standardami dla kierunków studiów i makrokierunków i aby mogły być wkomponowane w rozwijający się Proces Boloński.
Minister poinformował, że wpłynęło wiele uwag dotyczących ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i że Resort podejmie prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji. Rada zadeklarowała, że najpóźniej w kwietniu zakończy prace nad przeglądem ustawy. Elementem aktywności w tym obszarze będzie spotkanie doktorantów, 7 lutego, pod patronatem Rady Głównej - dotyczące analizy ustaw regulujących studia doktoranckie oraz nowelizacji przepisów dla tego obszaru kształcenia.
Na zaproszenie Ministra NiSzW uczestniczyłem, 21 grudnia ubiegłego roku, w seminarium na temat "Koncepcji interdyscyplinarnych studiów doktoranckich". Zabierając głos poparłem tę ideę zwracając uwagę na warunki jakie powinny być spełnione, aby można ją urzeczywistnić. Minister przekazał zarys koncepcji Radzie, na styczniowym posiedzeniu plenarnym, z oczekiwaniem na zajęcie się dokumentem, opinię, względnie propozycje wdrożenia. Rada zajmie się tą sprawą na posiedzeniu lutowym.
Uczestniczyłem w posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które w dniach 11-12 stycznia odbyło się w Łodzi - na zaproszenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Poinformowałem o zakończeniu prac nad szczegółowymi standardami kształcenia dla kierunków studiów oraz o zaawansowaniu formułowania części wspólnej standardów kształcenia. Podałem przykłady przepisów, które dają uczelniom swobodę w przygotowaniu programów nauczania a studentom możliwość wyboru ścieżki kształcenia. Podjąłem zobowiązanie przygotowania "przewodnika" ułatwiającego poruszanie się w obszarze standardów kształcenia - po ukazaniu się odpowiedniego rozporządzenia Ministra NiSzW. Przygotowując standardy staraliśmy się jak najmniej usztywniać proces kształcenia. Nie zawsze było to możliwe wobec wymagań zawodowych i postawy środowiska akademickiego. Standardy kształcenia - kompletne po raz pierwszy od 16 lat - są wizytówką naszego szkolnictwa wyższego i wartościowym zbiorem reguł organizowania edukacji i kształcenia na poziomie wyższym.
Na ogólnopolskim seminarium pod hasłem "Promocja współpracy międzynarodowej pobudzającej mobilność w obszarze Europy Środkowowschodniej oraz Ameryki Łacińskiej" przedstawiłem inicjatywę utworzenia Wspólnego Obszaru Szkolnictwa Wyższego krajów Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Unii Europejskiej (ALCUE). Moje doświadczenie w tym zakresie wynika z uczestnictwa w dwóch spotkaniach - ministrów szkolnictwa wyższego (Meksyk, 2005 rok) oraz Komitetu Wykonawczego, do którego Polska została zaproszona na spotkaniu w Meksyku (Maceio, (Brazylia), w ubiegłym roku. Cele inicjatywy są analogiczne jak Procesu Bolońskiego i łatwo jest się w nią włączyć. Problemem jest oddalenie od Europy i są pewne różnice w priorytetach aktywności. Zachęcałem do współpracy w zakresie edukacji i nauki z krajami wielkiego kontynentu, z którymi łączy nas historia i z którymi możemy łączyć przyszłość.

Gdańsk, 20 stycznia 2007 roku

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików