Kadencja IX – nr 29 (czerwiec/sierpień 2008)

środa, 6 sierpnia 2008

Kadencja IX – nr 29 (czerwiec/sierpień 2008)

W lipcu (9) odbyło się XXX posiedzenie prezydium Rady Głównej bieżącej kadencji. Wyłonione zostały – w drodze losowania – uczelnie, których przedstawiciele wejdą w skład komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej.

Prezydium Rady Głównej pozytywnie zaopiniowało projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (uchwała 305/2008). Pozytywną opinię – z uwagami szczegółowymi – zyskały projekty rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu „PATENT PLUS – wsparcie patentowe wynalazków” (uchwała 306/2008) oraz Przedsięwzięcia „IniTech” (uchwała 312/2008). Prezydium Rady Głównej wsparło inicjatywę Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich w sprawie sfinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępu do bazy Web of Science (uchwała 303/2008). Zaopiniowane zostały wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych (uchwała 304/2008) oraz uczelni o uzyskanie pozwolenia na kształcenie w ramach unikatowych kierunków studiów (uchwały 307-310/2008) i studiów podyplomowych (uchwała 311/2008). Zaopiniowano też regulaminy stypendialne.

W dniach 25-27 czerwca uczestniczyłem w XVIII Ogólnopolskim Spotkaniu Dziekanów Wydziałów Chemicznych, które miało miejsce w Krynicy-Zdroju. Moje wystąpienie dotyczyło propozycji reform szkolnictwa wyższego przedstawionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zawartych w dokumentach Rady Głównej. W wielowątkowej dyskusji jednym z problemów podnoszonych było coraz to mniejsze zainteresowanie studiami na dobrze zdefiniowanych przez lata kierunkach studiów. Młodzież chętnie podejmuje kształcenie interdyscyplinarne, kontynuuje edukację na różnych kierunkach studiów i jest zainteresowana indywidualizacją procesu kształcenia. To stawia przed uczelniami całkiem nowe zadania w zakresie organizacji i racjonalizacji kształcenia. Kształcenia interdyscyplinarnego na dobrym poziomie nie da się zorganizować w wysoko-wyspecjalizowanych jednostkach uczelni. Będzie ono musiało być w przyszłości prowadzone w skali uczelni albo nawet międzyuczelnianej we współpracy z otoczeniem. Otwarcie na interdyscyplinarność i indywidualizację kształcenia to szansa na istnienie i rozwój wielu nawet dobrze prosperujących dziś jednostek uczelni.

30 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu Rady do spraw Procesu Bolońskiego, której przewodniczy profesor G. Prawelska-Skrzypek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym tematem posiedzenia była wymiana doświadczeń na temat zaawansowania Procesu Bolońskiego w kontekście czekającej nas międzynarodowej oceny w tym zakresie. Polska w dotychczasowych ocenach różnych obszarów wypadała dobrze, za wyjątkiem obszaru wymiany międzynarodowej – mieszczącej się w haśle „Wymiar zewnętrzny Procesu Bolońskiego”. Tę dobrą pozycję powinniśmy zachować integrując się coraz bardziej z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego. W tej integracji nie ma odwrotu od studiów trójstopniowych, Krajowej Struktury Kwalifikacji oraz unowocześniania procesu kształcenia i dostosowywania go do wymogów współczesności.

W dniu 1 lipca spotkał mnie zaszczyt uczestnictwa w inauguracji Jubileuszu 100-lecia Akademickiego Związku Sportowego (AZS). Na tę znamienitą uroczystość jak i do Komitetu Honorowego Jubileuszu zostałem zaproszony przez Prezesa Zarządu Głównego AZS, profesora M. Rockiego. Inauguracji jubileuszu towarzyszyło otwarcie IX Forum Międzynarodowej Federacji Sportu Studenckiego zorganizowanego pod hasłem „Sport akademicki: jego korzenie, dzisiejsza pozycja i wyznania na przyszłość”. Promowanie i kultywowanie kultury fizycznej i sportu to wielkie wyzwania stojące przed uczelniami. Rozwój intelektualny idzie bowiem w parze z rozwojem fizycznym. Dobrze więc, że zajęcia z wychowania fizycznego znalazły miejsce w regułach (standardach) kształcenia na poziomie wyższym. Dobrze też, że uczelnie coraz częściej inwestują w ośrodki sportowo-rekreacyjne z myślą o studentach i kadrze.

W dniu 3 lipca uczestniczyłem – na zaproszenie profesora R. J. Góreckiego, rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – w podniosłej uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi oraz profesorowi Stefanowi Jurdze, byłemu Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Osobom uhonorowanym złożyłem gratulacje w imieniu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

9 lipca miało miejsce posiedzenie Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podczas której profesor B. Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiła informację na temat projektowanych zmian w sferze nauki i szkolnictwa wyższego. Po wyczerpującej informacji Minister B. Kudryckiej, przewodnicząca Podkomisji, Krystyna Łybacka, zainicjowała dyskusję. W licznych wypowiedziach dało się wyczuć wolę wsparcia reform. Problem w tym, że nie da się ich przeprowadzić bez zasadniczych zmian w polityce i mechanizmach finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. W tym zakresie jednak nie zaprezentowano optymistycznych prognoz.

Na zaproszenie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacji Inicjatyw Społecznych uczestniczyłem w II Letniej Szkole Liderów Samorządowych w Olsztynie-Kortowo, którą – w dniach 13-20 lipca – zorganizował członek prezydium Rady Głównej, Grzegorz Sokołowski. Spotkał mnie zaszczyt wygłoszenia wykładu inauguracyjnego na temat „Czy, gdzie i co warto studiować – współczesny model kształcenia na poziomie wyższym”. W wystąpieniu rozwinąłem zagadnienia: celów studiowania, wyboru miejsca studiowania (szkoły wyższej) oraz wyboru obszaru kształcenia, a także omówiłem zasadnicze elementy współczesnego modelu kształcenia na poziomie wyższym. W zainicjowanej debacie zabierali głos przybyli na uroczystość otwarcia Szkoły goście oraz liczni uczestnicy. Trwała ona znacznie dłużej, niż przewidywał program. Po raz kolejny mogłem przekonać się o profesjonalnym przygotowaniu studenckich spotkań jak i zaangażowaniu uczestników w sprawy żywotne dla studentów. Napawa to optymizmem i pozwala mieć nadzieję, że nasza młodzież dobrze będzie sobie radzić we współczesnym świecie.

Na zaproszenie profesora J. Woźnickiego miałem zaszczyt uczestniczyć w IV Szkole Letniej organizowanej dla rektorów kadencji 2008-2012 przez Fundację Rektorów Polskich. Szkoła odbyła się w kampusie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dniach 12-20 lipca. Czynnie uczestniczyłem w otwarciu i module VIII pod hasłem „Polskie uczelnie na progu XXI wieku – wymagania rozwojowe” oraz debacie na temat „Problemy polskich uczelni w świetle doświadczeń kadencji 2005-2008” i debacie końcowej. Zarysowałem istotne dla szkolnictwa wyższego i nauki wydarzenia jakie miały miejsce w mijającej kadencji władz uczelni. W podsumowaniu podkreśliłem potrzebę współdziałania i współpracy w działaniach na rzecz wspólnego dobra jakim jest nauka i edukacja. Wyrazy uznania należą się profesorowi J. Woźnickiemu, który podejmuje ważne dla szkolnictwa wyższego inicjatywy, jak i rektorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesorowi R. J. Góreckiemu, za miłą atmosferę i gościnność jakiej doznają wszyscy goszczący w dynamicznie rozwijającej się Uczelni.

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików