Kadencja IX - nr 28 (maj/czerwiec 2008)

wtorek, 24 czerwca 2008

Kadencja IX - nr 28 (maj/czerwiec 2008)

Kadencja IX - nr 28 (maj/czerwiec 2008)

Czerwcowe posiedzenie prezydium (11) i plenarne (12) Rady Głównej było głównie skupione na przygotowaniu opinii dokumentu "Projekt założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego". W dyskusji uczestniczyli: profesor Barbara Kudrycka, Minister NiSzW, profesor Grażyna Prawelska-Skrzypek, Podsekretarz Stanu w MNiSzW, Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, goście oraz członkowie Rady Głównej. Podjęta została uchwała (289/2008), w której przedstawione są uwagi ogólne i szczegółowe. Rada Główna uważa, że dokument jest istotnym elementem dyskusji nad reformą nauki i szkolnictwa wyższego. Brak w nim jednak ogólnej diagnozy stanu obecnego i uzasadnienia proponowanych rozwiązań. Nie dokonano rozróżnienia spraw o pierwszorzędnym znaczeniu od spraw drugorzędnych. Postulowane rozwiązania są przedstawione powierzchownie, bez ukazania wzajemnych powiązań. Trudno zatem ocenić konsekwencje proponowanych reform. Nie nadano właściwej rangi sprawom finansowym, a od nich będzie głównie zależał sukces reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Rada Główna uważa, że reformę należy rozpocząć od uzgodnienia nowych zasad funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki ponad podziałami politycznymi. Zdaniem Rady Głównej, reforma nie powiedzie się, jeśli będą proponowane nowe, coraz to inne rozwiązania bez niezbędnego konsensusu politycznego i społecznego.
Innym dokumentem opiniowanym była "Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku". W podjętej w tej sprawie uchwale (291/2008) Rada Główna pozytywnie odnosi się do dokumentu, zwracając uwagę na zarysowującą się centralizację zarządzania nauką i szkolnictwem wyższym oraz potrzebę zmian reguł podziału dotacji budżetowej na naukę i konkretyzacji polityki państwa w zakresie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego.
W uchwale 290/2008, podjętej w związku z pismem Ministra NiSzW, Rada Główna wyraziła opinię, iż zasadne jest odwołanie pana Sławomira Owczarskiego z funkcji rektora Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi w związku z odebraniem stopnia naukowego doktora.
Rada zaopiniowała wnioski: o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych (uchwała 294/2008), w sprawie kształcenia na kierunkach studiów ustanowionych w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o Szkolnictwie wyższym, o prowadzenie studiów podyplomowych w trybie art. 8 ust. 7 wyżej wymienionej ustawy oraz regulaminy stypendialne. Zaopiniowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (uchwała 295/2008). W uchwale 292/2008 Rada Główna zwraca się do Ministra NiSzW o przeznaczenie środków z rezerwy budżetu państwa na wzrost wynagrodzeń w uczelniach publicznych począwszy od 1 lipca 2008 roku.
Uchwałą 293/2008 uruchomiona została procedura wyboru komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej na kadencję 2009-2012.
30 maja uczestniczyłem, jako członek Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej, w Gali Finałowej wręczenia nagrody Primus Inter Pares wyłonionemu w drodze konkursu studentowi. Ta ze wszech miar godna uznania inicjatywa jest kultywowana i rozwijana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej.
30 maja odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do opracowania reguł kształcenia na studiach trzeciego stopnia. W prace zespołu czynnie włączyli się przedstawiciele: Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauki, Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Zespołu Promotorów Bolońskich, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentu Studentów RP oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Zespół stawia sobie za cel opracowanie przepisów prawa dla studiów trzeciego stopnia oraz rekomendacji dotyczących prowadzenia studiów doktoranckich. Propozycje regulacji i rekomendacji zostaną przesłane do konsultacji po wakacjach, tak aby można było je przedstawić Ministrowi NiSzW do końca roku.
2 czerwca uczestniczyłem w forum dyskusyjnym pod hasłem "Instytuty - Wdrożenia - Biznes", zorganizowanym przez Radę Główną Jednostek Badawczo-Rozwojowych, na zaproszenie profesora Leszka Rafalskiego, przewodniczącego Rady. Debata miała na celu uruchomienie mechanizmów ożywienia współpracy między instytucjami gospodarczymi a naukowymi i badawczymi. Ważną kwestia jest w tym kontekście jak kształcić, aby absolwenci byli przygotowani do uczestnictwa we współpracy i wyzwaniach innowacyjnych. Najistotniejszym jest dostosowanie kształcenia do predyspozycji i uzdolnień kształcących - od najwcześniejszych lat edukacji. Należy zainteresować ich zagadnieniami matematyczno-przyrodniczymi i technicznymi, bo te są podstawą przygotowania do rozwiązywania problemów praktycznych. Sprawą istotną jest zmiana modelu kształcenia nastawionego obecnie bardziej na przekazywanie - nabywanie wiedzy, a mniej na kształtowanie umiejętności. Brak jest powszechnie kadry, która byłaby w stanie przekazać wiedzę praktyczną na poziomie wyższym. Programy studiów są w większości zorientowane na kształcenie akademickie a nie zawodowe. Problemem są praktyki, które - chociaż obligatoryjne - nie są realizowane w wystarczającym wymiarze. Wreszcie, środki przeznaczane z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe i naukę nie zachęcają do kształcenia na kierunkach studiów bliskich gospodarce. Wniosek jest oczywisty, jeśli chcieć znacząco zintensyfikować współpracę nauki z gospodarką należy wykształcić ludzi, którzy będą umieli w taką współpracę się włączyć.
W dniach 5-6 czerwca 2008 roku odbyło się sprawozdawczo - wyborcze Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w którym uczestniczyłem na zaproszenie przewodniczącego KRASP, profesora Tadeusza Lutego, oraz gospodarza - profesora Tomasza Krzyżyńskiego, rektora Politechniki Koszalińskiej. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z mijającej kadencji, w którym podziękował za współpracę między innymi Radzie Głównej. My również za owocną współpracę dziękujemy żywiąc przekonanie, że będzie ona równie konstruktywna w przyszłości.
W dniu 11 czerwca udałem się z wizytą do prezesa i sekretarza generalnego Naczelnej Organizacji Technicznej. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie ustalenia reguł edukacji inżynierskiej. Zarząd Główny NOT włączy się w przygotowanie Krajowej Struktury Kwalifikacji w zgodzie z kryteriami FEANI.
W dniach 19-20 czerwca uczestniczyłem - na zaproszenie rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, profesora Roberta Kwaśnicy - w konferencji międzynarodowej pod hasłem Pytanie o szkołę wyższą w trosce o społeczeństwo. W debacie skupionej na diagnozie stanu i projektach zmian polskiego szkolnictwa wyższego zaprezentowałem stanowisko Rady Głównej w sprawie dokumentu "Projekt założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego" oraz fragmenty uchwały 270/2008 przedstawiającej dokument "Kierunki zmian w polskim szkolnictwie wyższym". To druga konferencja, którą Uczelnia zorganizowała, dotycząca niezmiernie ważnej problematyki - wizji i misji szkoły wyższej. Należy wyrazić uznanie Dolnośląskiej Szkole Wyższej za zaangażowanie w ten niedostatecznie podejmowany u nas temat.
20 czerwca uczestniczyłem w uroczystości jubileuszu 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na zaproszenie rektor, profesor Haliny Piekarek-Jankowskiej. Z uwagą zapoznałem się z osiągnięciami młodej uczelni, dobrze wkomponowującej się w potrzeby i rozwój zachodniej części regionu warmińsko-mazurskiego i we współpracę z regionem pomorskim. PWSZ w Elblągu to przykład dobrze funkcjonującej wyższej szkoły zawodowej, za co osobom, które przyczyniły się do jej powołania i rozwoju należy się podziękowanie i uznanie. Wyższe szkoły zawodowe powinny rozwijać się dalej, bo mogą one lepiej przygotowywać do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych niż uczelnie typowo akademickie. Ważne jest jednak, by były one częścią polskiego i globalnego systemu szkolnictwa wyższego a nie enklawą podległą samorządom lokalnym - jak przewiduje projekt założeń wyżej wspomnianej reformy.
Uczestniczyłem w ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które zorganizował Uniwersytet Szczeciński w dniach 20-22 czerwca. Było to spotkanie podsumowujące trzyletnią kadencję KRUP i zarazem wyborcze na nową kadencję. Podsumowania dokonał przewodniczący, profesor Stanisław Lorenc, dziękując między innymi Radzie Głównej za współpracę. Podziękowania za konstruktywną współpracę płyną również z naszej strony w przekonaniu, że będzie ona jeszcze owocniejsza w przyszłości.

20 czerwca 2008 roku

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików