Opinia nr 2/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie wniosków uczelni niepublicznych o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji budowlanych

piątek, 5 maja 2006

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z pismami z dnia 9 marca i 17 marca 2006 r. wniosków Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji budowlanych, stosownie do art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa, Rada Główna uznaje zasadność tych wniosków.

Rada Główna uważa jednak, że decyzja o przyznaniu dotacji dla wymienionych szkół wyższych musi być podejmowana z uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych uczelni publicznych.

§2

Opinię dotrzymuje Minister Edukacji i Nauki.

Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Jan Madey

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików