Opinia nr 3/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 maja 2006 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007

piątek, 9 czerwca 2006

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007

§ 1

Stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Rada Główna stwierdza, że:

  1. Nie budzi zastrzeżeń podstawa prawna rozporządzenia.
  2. Nie budzi zastrzeżeń merytoryczna treść rozporządzenia.
  3. Rada Główna proponuje uwzględnić następujące uwagi:
  • w §1 w pkt 1), 2), 3) pozostawić wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007 na poziomie roku 2005/2006,
  • w §1 pkt 1) dodać na końcu zdania "architektura krajobrazu",
  • wyraźnie zapisać w rozporządzeniu, że dotyczy ono wyłącznie uczelni publicznych.

§2

Opinię otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Jan Madey

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików