Uwagi do projektu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

poniedziałek, 11 września 2006

Szanowny Pan
Prof. dr hab. Krzysztof. J. Kurzydłowski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 1. Ustawa o utworzeniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) stanowi właściwy krok w kierunku szerszego zaangażowania środowisk naukowych w życie gospodarcze i społeczne kraju.
  Wśród korzyści z utworzenia NCBiR wymienić należy przede wszystkim powstanie polskiej instytucji - partnera analogicznych instytucji europejskich, podejmującej działania badawcze dużego formatu, tak pod względem merytorycznych zadań badawczych, jak i w skali mierzonej w nakładach finansowych. Takiej instytucji dotąd w kraju nie mamy. Dalszą konsekwencją utworzenia NCBiR będzie zapewne powstanie grupy zawodowej, nazwanej w Uzasadnieniu do Ustawy jako "sprawny organizator badań i prac rozwojowych". Właśnie takiej grupy profesjonalistów brakuje w środowisku akademickim.
  Inną, spodziewaną zmianą w nauce polskiej będzie być może spontaniczna, a nie administracyjnie nakazana, koncentracja talentów wokół strategicznych programów badań naukowych, co w efekcie da pożądaną mobilność naukowców, obecnie związana instytucjonalnie z uczelniami.
 2. W projekcie Ustawy należy dążyć do:
  • zwiększenia odpowiedzialności jednoosobowej Dyrektora NCBiR,
  • jasnego określenia, czy NCBiR ma realizować politykę naukową państwa poprzez zarządzanie i finansowanie programów badań naukowych i prac rozwojowych, czy też ma mieć własne instytuty realizujące badania,
  • stwierdzenia, które z dotychczasowych form realizacji projektów badawczych (zamawiane, celowe, własne, promotorskie, rozwojowe) będą finansowane i realizowane w dotychczasowej postaci. Wiąże się to także z koniecznością określenia podziału środków budżetowych na NCBiR i pozostałe formy działalności.
 3. Powinno zostać sprecyzowane, jakie konkretnie środowiska naukowe (art. 11 ust. 2 pkt 1) oraz gospodarcze (art. 1 ust. 2 pkt 2) mogą wskazywać kandydatów do Rady Centrum.
 4. Nie jest jasne, co będzie stanowiło "własną infrastrukturę badawczą do realizacji zadań badawczych" (art. 3 ust. 1 pkt 6) oraz na czym będzie polegać "budowa, modernizacja i utrzymanie własnej infrastruktury badawczej" czy "uczestnictwo w programach międzynarodowych" z tego zakresu (art. 4 ust. 1 pkt 1).

Rada uważa, że projekt wymaga dopracowania przepisów a także korekty redakcyjnej. Rada jest otwarta na dalsze współdziałanie w zakresie przygotowania ustawy otwierającej naszej nauce możliwości działalności oczekiwanej społecznie.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików