Uwagi Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

poniedziałek, 8 maja 2006

Na posiedzeniu plenarnym Rady w dniu 20 kwietnia 2006 roku został rozpatrzony projekt wyżej wymienionego rozporządzenia, przesłany wraz z pismem Nr DSW-3-WM-020-9/06. Rada, doceniając staranność przygotowania tego dokumentu, zgłasza jednak następujące uwagi i propozycje modyfikacji tekstu rozporządzenia.

Zdaniem Rady liberalizacja wymagań dotyczących liczby profesorów i doktorów habilitowanych w minimum kadrowym może prowadzić do petryfikacji wynaturzeń w szkolnictwie wyższym, które narosły w ostatnich latach i nie motywuje do podnoszenia jakości kształcenia oraz konsolidowania się słabych uczelni i ich jednostek organizacyjnych. Jednocześnie Rada uważa jednak za właściwe zwiększenie liczby adiunktów wliczanych do minimum kadrowego.

Rada postuluje:

  • utrzymanie dotychczas obowiązujących wymagań w zakresie liczby profesorów i doktorów habilitowanych w minimum kadrowym, przyjmując jednakże iż termin "profesor" dotyczy także osób bez habilitacji, które po pozytywnej opinii CK są zatrudnione na stanowisku profesora;
  • zrezygnowanie, poza uzasadnionymi przypadkami, z różnicowania wymagań kadrowych dla poszczególnych kierunków studiów;
  • zrezygnowanie z §7 liberalizującego wymagania kadrowe dla uczelni rozpoczynających kształcenie.

Rada zwraca też uwagę, że w zapisach rozporządzenia, w których mowa o nauce lub/i o wymaganym dorobku naukowym, należy dodać określenia "sztuka" i "dorobek artystyczny", zgodnie z odpowiednimi zapisami Ustawy.

Rada uważa ponadto, że uzasadnienie do rozporządzenia nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu intencji dokonanych zmian w stosunku do regulacji obowiązujących do tej pory.

Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Jan Madey

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików