Opinia Nr 8 /007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2007 r. o projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych

czwartek, 21 czerwca 2007

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego z uwagą i aprobatą odnotowuje przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej materiały do dyskusji na temat wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych jako zadania władz publicznych. Jest to między innymi szybka reakcja MEN na raport Najwyższej Izby Kontroli ze stycznia 2007 r. dotyczący opieki nad uczniami uzdolnionymi.

Uwagi ogólne:

Problem został bardzo dobrze zdiagnozowany i umiejętnie przedstawiony. Dokonano prawidłowej oceny problemu i postawiono właściwe pytania do dyskusji. Całość podzielono na VII części uzupełnionych o aneks dotyczący Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz Ogólnopolskiego Ruchu Naukowego.

Uwagi szczegółowe:

Ad. 1 Indywidualny tok nauki:
-niezbędne jest wzmocnienie działań na rzecz promocji rozwoju najbardziej uzdolnionej młodzieży,
-należy znacznie zwiększyć środki na indywidualną opiekę nad uczniem zdolnym,
-nauczyciele – opiekunowie uczniów zdolnych powinni otrzymywać znaczący, np. kilkudziesięcioprocentowy dodatek do płacy zasadniczej i/lub zniżkę obowiązkowego pensum godzin dydaktycznych, na rzecz godzin dodatkowych poświęcanych uczniom zdolnym,
-środki finansowe na opiekę nad uczniami zdolnymi można uzyskać poprzez likwidację kuratoriów oświaty lub znaczne ograniczenie strukturalne i kadrowe w kuratoriach oświaty i ich delegaturach,
-obecnie istniejące przepisy należy modyfikować w kierunku wyraźnego zobowiązania szkoły do udzielenia zezwolenia na indywidualny tok nauki każdemu uczniowi, który spełnia wymagane warunki,
- obecnie szkoły występują o indywidualny tok dla swoich uczniów do organu prowadzącego szkołę, który uznaniowo, po konsultacji z psychologiem z poradni pedagogiczno-psychologicznej, podejmuje takie decyzje. Z formy tej należy zrezygnować na rzecz autonomicznej decyzji szkoły zaopiniowanej przez nauczyciela prowadzącego i szkolnego pedagoga oraz ewentualnie na przykład przez niezależnego eksperta, którym może być pracownik uczelni współpracującej ze szkołą,

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików