Opinia Nr 10/07 Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2007 r. dotycząca dokumentu "Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój"

poniedziałek, 15 października 2007

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministra Gospodarki, dokumentu z dnia 7 sierpnia 2007 r. pt. "Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój", Prezydium Rady Głównej, stosownie do art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) przedstawia następującą opinię.

Prezydium z satysfakcją odnotowuje podjęcie prac na rzecz rozwoju systemu zamówień publicznych w celu zwiększenia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w systemie pzp, popytu na innowacyjne produkty i usługi w systemie pzp, wykorzystania przyjaznych środowisku produktów i usług zamawianych w systemie pzp, stosowania elektronicznych procedur udzielania zamówień publicznych oraz zwracania uwagi na kwestie społeczne w zamówieniach publicznych.

Należy podkreślić, że główną funkcją regulacji prawnej w przedmiocie zamówień publicznych jest funkcja ochronna. Można wątpić, czy wszystkie cele wskazane przez Projektodawcę w treści opiniowanego dokumentu powinny być realizowane w ramach przepisów o zamówieniach publicznych. Opiniowany dokument nawiązuje do założeń globalnej konwergencji systemów administracyjnych oraz podejścia ekonomicznego do prawa, które w polskiej doktrynie administracyjnej są ciągle przedmiotem kontrowersji. Nie można w pełni podzielić przekonania Autorów dokumentu co do możliwości nieograniczonego stosowania w polskiej administracji publicznej wzorców przeniesionych z innych systemów prawnych, w szczególności z krajów o innej kulturze i innych tradycjach administracyjnych ("mentalność dobrych praktyk"). Dokument w wielu miejscach manifestuje oczekiwania i idee, które jakkolwiek słuszne i godne podkreślenia, z trudnością mogą być przetworzone na precyzyjny język prawny. Wobec nie zakończonych prac Komisji Europejskiej w sprawach objętych treścią dokumentu (dostęp małych i średnich przedsiębiorców do zamówień publicznych) tezy autorów w tym zakresie wydają się przedwczesne. Dokument nie wskazuje również kto poniesie koszty projektowanych rozwiązań (np. w zakresie szkoleń proponowanych na str. 25-26).

Opiniowany dokument zwraca uwagę na ważne problemy w dziedzinie zamówień publicznych, które w przyszłości powinny stać się obszarem zainteresowania ustawodawcy. Należy mieć świadomość, że problemy o których mowa w dokumencie w zakresie regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych mogą znaleźć jedynie częściowe rozwiązanie. Dokument powinien podkreślać potrzebę bardziej kompleksowej regulacji tej problematyki, również w innych dziedzinach prawa. Przy przyszłej regulacji trzeba wziąć pod uwagę uwarunkowania kulturowe, prawo europejskie i prawo polskie a także ograniczenia w zakresie możliwości prawnego uregulowania wszystkich spraw w ustawie. W szczególności powinno się zwrócić uwagę na potrzebę podejmowania inicjatyw i działań o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim i szkoleniowym. Należy wspomnieć, że Rada Główna Szkolnictwa Wyższego wyszła naprzeciw tym inicjatywom wprowadzając treści kierunkowe z zakresu zamówień publicznych do standardu kształcenie na kierunku administracja. Rada Główna doceniając potrzebę osiągania celów wskazanych w treści dokumentu będzie się aktywnie interesować dalszym tokiem dyskusji i prac w tym temacie.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików