Opinia Nr 12/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 października 2007 r. w sprawie dokumentu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego systemu „Wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych”

piątek, 23 listopada 2007

W maju 2007 roku Rada Główna Szkolnictwa Wyższego opiniowała pozytywnie pierwszą wersję projektu, zgłaszając liczne i różnorodne uwagi. Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej - po uwzględnieniu postulatów opiniodawców - przedstawiło najważniejsze kierunki zmian i plan dalszych działań w zakresie szeroko rozumianej opieki nad uczniem zdolnym, przyjęte 6 września 2007 roku przez Ministra Edukacji Narodowej i zaakceptowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zastrzeżeń Rady nie budzi zaprezentowany kalendarz dalszych działań. Proponowane kierunki zmian uwzględniają m.in. najważniejsze postulaty zgłaszane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Są to zwłaszcza:

  • angażowanie pracowników naukowych wyższych uczelni oraz innych instytucji naukowych w prowadzenie zajęć edukacyjnych z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
  • uczestniczenie tej młodzieży w zajęciach organizowanych dla niej przez szkoły wyższe,
  • wzmocnienie finansowe oraz modernizacja strony organizacyjnej olimpiad i konkursów przedmiotowych,
  • stworzenie systemowych mechanizmów płacowych umożliwiających godziwe wynagradzanie nauczycielom, którzy opiekują się uczniami zdolnymi,
  • prawne usankcjonowanie możliwości realizowania matury międzynarodowej w polskim systemie oświaty,
  • zorganizowanie ogólnopolskiego szkolnego ruchu naukowego jako formy systematycznej współpracy nauczycieli akademickich i studentów z najzdolniejszą młodzieżą.

Rada Główna w pełni akceptuje przedstawione kierunki zmian oraz plan dalszych działań.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików