Opinia Nr 5/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2007 r. o projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

piątek, 27 kwietnia 2007

o projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Rada Główna opiniuje projekt pozytywnie, wnosząc następujące uwagi:

  1. Podstawa prawna projektu rozporządzenia nie budzi zastrzeżeń. Zgodnie z art. 151 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, "warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania.
  2. Zastrzeżenia budzi planowany przez Projektodawcę sposób dokonania zmian, poprzez nowelizację obowiązującego aktu. Należy zauważyć, że w myśl utrwalonego w doktrynie poglądu "praktyka nowelizowania aktów wykonawczych (zamiast wydawania aktów nowych) jest praktyką niekorzystną" (S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s.262). Rada Główna proponuje zatem, aby w przypadku dokonania nowelizacji rozporządzenia Projektodawca rozważył także opracowanie jednolitego tekstu zmienionego rozporządzenia.
  3. Zastrzeżenia budzi używanie przez Projektodawcę w Tabeli A Załącznika nr 4 pojęcia "kwalifikacje określone odrębnymi przepisami", ponieważ w wyniku zmian dokonanych w prawie pojęcie to zdezaktualizowało się. Oprócz tego projekt używa w różnych częściach swojej treści niezgodnego z ustawą sformułowania "biblioteka główna". Słowo "główna" winno ulec wykreśleniu. W pozostałym zakresie treść projektu rozporządzenia nie budzi zastrzeżeń Rady Głównej.
  4. Zastrzeżenia Rady budzi ponadto uzasadnienie projektu rozporządzenia. W uzasadnieniu do zmian projektowanych w § 18 rozporządzenia użyto sformułowania, w myśl którego nadanie "nowego brzmienia ust. 4 w § 18 rozporządzenia ma na celu zapewnienie spójności nowelizowanego rozporządzenia z przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Projektodawca nie wyjaśnił, na czym ma polegać zapewnienie spójności oraz w jakim zakresie aktualna treść § 18 ust. 4 nie jest zgodna z przepisami ustawy. Na marginesie można zaznaczyć, że rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego będące przedmiotem projektowanych zmian zostało wydane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dn. 22 grudnia 2006 r., a więc niecałe cztery miesiące przed projektowanymi zmianami. W uzasadnieniu do zmian projektowanych w zakresie § 23 ust. 2 rozporządzenia użyto sformułowania, że "Korekta ta ma na celu uporządkowanie obecnej sytuacji". Uzasadnienie nie wyjaśnia dlaczego, w jakim zakresie i do jakiego stopnia "obecna sytuacja" domaga się "uporządkowania". Nie wyjaśniono także, w jakim zakresie zmiany planowane na podstawie § 1 pkt 4 projektu rozporządzenia zapewni pełną zgodność przepisów tego rozporządzenia z przepisami ustawy. Uzasadnienie do zmian planowanych w § 24 ust. 2 rozporządzenia oraz do zmian planowanych w zakresie Załącznika nr 7 do rozporządzenia nie budzi zastrzeżeń.
  5. Wątpliwości Rady budzi przedłożona przez Projektodawcę treść Oceny Skutków Regulacji. Najbardziej rozbudowaną częścią OSR jest pkt 2 "Konsultacje społeczne" - obszerny wykaz podmiotów którym projekt zostanie przekazany celem zaopiniowania lub konsultacji. Zdziwienie wywołuje umieszczenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i innych podmiotów reprezentujących środowisko akademickie w grupie podmiotów konsultujących a nie opiniujących projekt. W przypadku Rady Głównej takie rozwiązanie koliduje z treścią art. 45 ust. 2 pkt 4, w myśl którego Rada "wyraża opinie w sprawach projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki." Wyrażając opinię Rada Główna działa w trybie przewidzianym (w nazwany sposób) przez ustawodawcę dla niektórych, wyraźnie wskazanych podmiotów. Konsultacje są natomiast formą działania w mniejszym stopniu uregulowaną prawnie, mającą bardziej fakultatywny charakter i inne skutki niż w przypadku opinii. Ponadto w treści pkt 3 i 4 OSR Projektodawca nie postarał się o dokładniejsze oszacowanie wpływu projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych oraz wpływu regulacji na rynek pracy, konkurencyjność i przedsiębiorczość. Wpływ nie jest bowiem zjawiskiem, o którym można pisać wyłącznie w układzie zerojedynkowym ("wpływa" , "nie wpływa"). Dlatego pożądane jest aby oceniając wpływ regulacji na różne sprawy w państwie charakteryzować go wpływ w kategoriach "bezpośredni", "pośredni", "aktualny", "potencjalny" "znaczny", "nieznaczny", etc.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików