Opinia Nr 6/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2007 r. o projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w szkołach publicznych

piątek, 27 kwietnia 2007

o projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w szkołach publicznych

Rada Główna opiniuje projekt rozporządzenia pozytywnie, wnosząc następujące uwagi:

 1. Podstawa prawna projektu rozporządzenia nie budzi zastrzeżeń.
 2. Projekt jest stosunkowo obszerny, co należy kojarzyć z rozległością regulowanej materii o której mowa w treści upoważnienia ustawowego oraz z przyjętą przez Projektodawcę techniką osobnego regulowania różnych zakresów tematycznych, co nieuchronnie powoduje konieczność powtórzeń. Projektodawca, z uszczerbkiem dla jakości opiniowanego projektu rozporządzenia tylko w bardzo ograniczonym zakresie (rozdz. 7) skorzystał z możliwości zaprojektowania przepisów wspólnych dla sprawdzianów i egzaminów. Treść projektu rozporządzenia budzi ponadto zastrzeżenia o charakterze szczegółowym:
  1. w § 6 ust. 1 i 2 niepotrzebnie rozróżnia się opinie wydawane przez publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Warto też być może rozważyć celowość znalezienia innego niż proponowane rozwiązania w odniesieniu do uczniów u których występują "specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym", bowiem proponowane przez Projektodawcę rozwiązanie może grozić nadmiernym spowolnieniem procesu edukacyjnego u tych dzieci w klasie, u których takie problemy nie występują.
  2. w odniesieniu do § 8 ust. 1 Projektodawca nie przewidział sytuacji, w której uczniowi o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej skończy się okres ważności zwolnienia a uczeń ten mimo to obiektywnie nie może uczestniczyć w zajęciach.
  3. w § 18 ust. 8 sformułowanie "z danych zajęć edukacyjnych" jest nieprecyzyjne i powinno być zastąpione sformułowaniem "z zajęć edukacyjnych odpowiadających tematyce konkursu lub olimpiady".
  4. w § 19 ust. 7 sformułowanie "sporządza się protokół zawierający skład komisji" itp. jest niefortunne - protokół zawiera informacje na temat spraw o których mowa w pkt. 1-4 w tym ustępie.
  5. Projekt rozporządzenia nie zawiera słownika a Projektodawca posługuje się zamiennie pojęciami, które mają podobne znaczenie. Np. w § 33 pojawia się sformułowanie "uczą się, jako przedmiotu obowiązkowego", podczas gdy wcześniej projektodawca posługuje się pojęciem "obowiązkowe zajęcia edukacyjne". Pojęcie "przedmioty obowiązkowe" występuje również w § 52 ust. 2.
  6. W § 38 ust. 2 powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego powinno mieć charakter obligatoryjny - stąd słowa "może powołać" powinny być zastąpione słowem "powołuje". Rozwiązanie takie ("powołuje zastępcę") przewiduje w przypadku egzaminu maturalnego § 62 ust. 2 projektu.
  7. W § 38 ust. 4 i § 62 ust. 4 nie zostały przewidziane żadne konsekwencje nieodbycia przez przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego szkolenia w zakresie organizacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego.
  8. W § 80 ust. 7 po słowie "egzaminacyjnych" należy dodać słowa "ani nie oznaczają ich inaczej, w sposób umożliwiający ich identyfikację".
  9. § 106 ust. 1 powinien otrzymać brzmienie: "Przewodniczący zespołu przedmiotowego sporządza oddzielnie dla każdego zdającego protokół części ustnej egzaminu maturalnego. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład zespołu przedmiotowego". W kolejnych ustępach konsekwentnie powinno się stosować liczbę pojedynczą w odniesieniu do protokołu, przedmiotu przewodniczących zespołów i osób wchodzących w skład zespołu.
  10. W § 144 ust. 1 po słowie "zastrzeżenie" powinny być dodane słowa "na piśmie".
 3. Uzasadnienie projektu rozporządzenia nie budzi zastrzeżeń.
 4. Zasadniczych wątpliwości Rady nie budzi przedłożona przez Projektodawcę treść Oceny Skutków Regulacji. Katalog podmiotów, którym został przekazany do zaopiniowania projekt rozporządzenia, został sporządzony według kryterium, które nie miało charakteru alfabetycznego. Ze względu na wielką wagę spraw, których dotyczy projekt rozporządzenia Projektodawca mógłby ujawnić w jakiej formie i kiedy zostaną omówione wyniki konsultacji (co zapowiada zdanie umieszczone na końcu pkt. 2). W pkt 4 OSR pierwsze zdanie ma charakter zbyt definitywny. Być może projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego i aktualnego wpływu na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość - wystąpienie wpływu o charakterze pośrednim lub pośrednim i potencjalnym z pewnością może być przewidziane.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików