Opinia Nr 7/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2007 r. o projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

piątek, 27 kwietnia 2007

 1. Podstawa prawna projektu rozporządzenia nie budzi zastrzeżeń. Analiza tekstu prowadzi do wniosku, że projekt nie może uzyskać poparcia w obecnej formie i wymaga przeredagowania zgodnie z poniższymi uwagami. Zgodnie z art. 155 ust 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do spraw zdrowia oraz do spraw gospodarki morskiej określi w drodze rozporządzenia, "szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród ministrów (...) uwzględniając: 1) rodzaje nagród oraz ich wysokość, ustalaną w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego, określonej na podstawie art. 151 ust. 1 pkt 1; 2) tryb postępowania kwalifikacyjnego." Zastrzeżenia budzi intytulacja projektu, która nie odpowiada udzielonemu zakresowi upoważnienia. Uwagi budzi również sposób wykonania przez Projektodawcę upoważnienia ustawowego. Projekt rozporządzenia nie reguluje w stopniu wystarczającym ani szczegółowych zasad ani trybu przyznawania nagród. W szczególności nie dość czytelne są kryteria (przesłanki) przyznawania nagród określone w § 2 oraz kryteria przyznawania nagród I i II stopnia. W odniesieniu do trybu przyznawania nagród projekt rozporządzenia nie reguluje szczegółowych zasad postępowania dotyczącego wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1 - na przykład przesłanek odmowy wszczęcia postępowania (rozpatrzenia wniosku), terminów przewidzianych do rozpatrzenia przez ministra wniosków oraz form informowania wnioskodawców o wynikach postępowania.
 2. Treść projektu rozporządzenia rodzi postulaty o charakterze szczegółowym:
  1. w § 1 celowe byłoby dodanie, że nagrody o których tam mowa mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy;
  2. § 2 ust. 1 nie daje podstaw do udzielenia odpowiedzi na pytania komu przyznawane są nagrody i który z "ministrów nadzorujących uczelnie" może może w konkretnym przypadku przyznać nagrodę;
  3. w § 2 ust. 2 - sformułowanie "mogą dotyczyć osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym" nie jest wystarczająco precyzyjne. W szczególności nie udziela dokładnej odpowiedzi na pytanie czy kryterium (przesłanką) do przyznania nagrody jest fakt, że osiągnięcia "zostały uzyskane" wyłącznie w poprzednim roku kalendarzowym czy też osiągnięcia powinny być uzyskiwane aktualnie a jedynie wyjątkowo ("mogą dotyczyć") poprzedniego roku kalendarzowego? Które z poprzednich lat powinno być brane pod uwagę, jako okres czasu dla badania osiągnięć - rok bezpośrednio poprzedzający przyznanie nagrody czy też jakiś inny miniony rok? Podobne zastrzeżenia można sformułować w odniesieniu do § 2 ust. 3 i zastosowanego tam sformułowania "może dotyczyć osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku akademickim".
  4. Użyte w § 2 ust. 4 sformułowanie "nagrody mają charakter nagród indywidualnych lub zespołowych" nie wydaje się fortunne.
  5. W § 4 ust. 1 pkt 4) właściwe wydaje się doprecyzowanie sformułowania "na wniosek związków zawodowych zrzeszających pracowników szkolnictwa wyższego" - czy wniosek taki powinien być dla swej skuteczności złożony przez jakikolwiek związek zawodowy zrzeszający pracowników szkolnictwa wyższego, czy przez związek zawodowy, który działa w uczelni w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki któremu minister może przyznać nagrodę, czy też być może przez wszystkie związki zawodowe zrzeszające pracowników szkolnictwa wyższego działające łącznie. Być może należałoby użyć sformułowania "na wniosek właściwego organu związku zawodowego (związków zawodowych) istniejących w uczelni".
  6. Nie jest jasne, dlaczego w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 do wniosku powinny być dołączone opinie dwóch recenzentów a w przypadku wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 "szczegółowe uzasadnienie" bez żadnych opinii, w sytuacji gdy przedmiotem wniosku jest nagroda za osiągnięcia naukowe.
  7. W § 5 użycie liczby mnogiej nie wydaje się właściwe. Również niewłaściwe wydaje się wskazywanie, że wniosek składa się do właściwego ministra - wystarczająca regulacja w tym zakresie zawarta jest w § 4 projektu, z którego wynika że minister może działać na wniosek. Stąd w celu wszczęcia postępowania wniosek musi do niego trafić. Złożenie wniosku do innego organu (np. innego ministra) nie powinno powodować dla wnioskodawcy lub dla osoby która jest wymieniona we wniosku negatywnych konsekwencji w postaci nie przyznania nagrody. Organy administracji publicznej zgodnie z art. 19 kpa mają obowiązek kontrolowania swojej właściwości z urzędu - stąd w przypadku uznania swojej niewłaściwości w danej sprawie organ ma obowiązek pouczenia wnoszącego wniosek lub przekazania wniosku organowi właściwemu. Nie jest również wystarczająco jasne, co oznacza sformułowanie "właściwej jednostki organizacyjnej urzędu".
  8. W § 6 ust 2 użycie liczby mnogiej ("właściwych ministrów", "w nadzorowanych uczelniach") jest nietrafne. Sformułowanie takie nie określa wystarczająco precyzyjnie z jakiej uczelni, nadzorowanej przez którego z ministrów może wywodzić się nauczyciel akademicki wchodzący w skład komisji ekspertów. Projekt nie formułuje ponadto (oprócz konieczności posiadania statusu nauczyciela akademickiego) żadnych dodatkowych kryteriów, które powinny być spełniane przez eksperta.
  9. W § 6 ust. 3 nie określono formy prawnej, za pomocą której właściwi ministrowie określą organizację komisji ekspertów, szczegółowy tryb ich prac i wysokość wynagrodzenia ekspertów.
  10. Treść § 7 uniemożliwia udzielanie więcej niż jednej nagrody w danym roku kalendarzowym, nie eliminuje natomiast sytuacji, w której nagroda mogłaby być udzielona dwukrotnie w ciągu jednego roku akademickiego (np. w roku akademickim 2006/2007 nagroda mogłaby być udzielona raz w roku kalendarzowym 2006 i powtórnie w roku kalendarzowym 2007).
 3. Uzasadnienie projektu rozporządzenia nie budzi zastrzeżeń.
 4. Wątpliwości Rady budzi przedłożona przez Projektodawcę treść Oceny Skutków Regulacji. Najbardziej rozbudowaną częścią OSR jest pkt 2 "Konsultacje społeczne" - obszerny wykaz podmiotów którym projekt zostanie przekazany celem zaopiniowania lub konsultacji. Wydaje się, że Projektodawca nie przewidział jasnych kryteriów doboru podmiotów, o których mowa w tym punkcie. Wśród podmiotów mających swoje umocowanie ustawowe błędnie znalazła się Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych - nie przewidziana ustawowo. Zdziwienie wywołuje umieszczenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i innych podmiotów reprezentujących środowisko akademickie w grupie podmiotów konsultujących a nie opiniujących projekt. W przypadku Rady Głównej takie rozwiązanie nie harmonizuje z treścią art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym w myśl którego, Rada "wyraża opinie w sprawach projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki." Wyrażając opinię Rada Główna działa w trybie przewidzianym (w nazwany sposób) przez ustawodawcę dla niektórych, wyraźnie wskazanych podmiotów. Konsultacje są natomiast formą działania w mniejszym stopniu uregulowaną prawnie, mającą bardziej fakultatywny charakter i inne skutki niż w przypadku opinii. Ponadto w treści pkt 3 i 4 OSR Projektodawca nie postarał się o dokładniejsze oszacowanie wpływu projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych oraz wpływu regulacji na rynek pracy, konkurencyjność i przedsiębiorczość. Wpływ nie jest bowiem zjawiskiem, o którym można pisać wyłącznie w układzie zerojedynkowym ("wpływa" , "nie wpływa"). Dlatego pożądane jest aby oceniając wpływ regulacji na różne sprawy w państwie charakteryzować wpływ w kategoriach "bezpośredni", "pośredni", "aktualny", "potencjalny" "znaczny", "nieznaczny", etc.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików