Opinia Nr 13/2008 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2008 r.w sprawie projektu ustawy o utworzeniu Akademii Polsko-Ukraińskiej w Lublinie

piątek, 15 lutego 2008

w sprawie projektu ustawy o utworzeniu Akademii Polsko-Ukraińskiej w Lublinie

Po rozpatrzeniu, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2007 r., projektu ustawy o utworzeniu Akademii Polsko-Ukraińskiej w Lublinie, Rada Główna, stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) przedstawia następującą opinię.

1. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego pozytywnie odnosi się do idei utworzenia Akademii Polsko-Ukraińskiej w Lublinie.

2. Jednocześnie w rezultacie analizy merytorycznej zawartości projektu ustawy o utworzeniu Akademii Polsko-Ukraińskiej w Lublinie, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego zmuszona jest zaopiniować projekt wyżej wymienionej ustawy, w przedłożonej postaci, negatywnie z następujących powodów:

  1. Nie jest spełniony podstawowy wymóg ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym wynikający z art. 3 pkt 5, w myśl którego wyraz "akademia" może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W sprzeczności z tym wymaganiem ustawy projekt zakłada, że "jednostki organizacyjne Akademii winny uzyskać co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w terminie 3 lat od dnia utworzenia Akademii". Co najmniej nieszczęśliwe jest sformułowanie art. 5 projektu in fine, iż dopiero "w razie niespełnienia tego warunku, Akademia ulega likwidacji".
  2. Z uzasadnienia projektu nie wynika, co wchodzi w pojęcie mienia ruchomego UMCS w Lublinie, które ma przejąć nowotworzona Akademia i jaki jest w tej kwestii punkt widzenia Senatu UMCS prawowitego wciąż właściciela tego mienia.
  3. Nie ma jasności czym jest przywoływane w treści art. 4 ust. 2 projektu Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, jaki jest status tego podmiotu i czy na jego bazie może być w ogóle tworzona wyżej wymieniona Akademia.
  4. Jeśli ma to być Polsko-Ukraińska Akademia, to jaki udział w jej tworzeniu i jakie koszty jej funkcjonowania ponosi strona ukraińska; czy istnieje stosowne porozumienie w kwestii powołania tej uczelni, jak z nazwy wynika, o międzynarodowym charakterze; czy w tej sytuacji wystarcza nadzór nad uczelnią ze strony polskiego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
  5. Nie jest jasny mechanizm finansowania Akademii, w każdym razie nie jest on poprawnie wyartykułowany w części normatywnej projektu ustawy.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików