Opinia Nr 14/2008 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie projektu ustawy o państwowych instytutach naukowych

środa, 5 marca 2008

w sprawie projektu ustawy o państwowych instytutach naukowych

Po rozpatrzeniu, na wniosek Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 roku, projektu ustawy o państwowych instytutach naukowych, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, działając na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późn.zm.), wobec braku niezbędnych informacji dotyczących w szczególności strategii dalszego rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, nie jest w stanie zająć stanowiska w sprawie powyższego projektu.
Kierując się troską o wysoką jakość regulacji prawnych w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, Rada Główna zwraca Projektodawcom uwagę na niektóre, dostrzeżone w tekście projektu uchybienia i nieścisłości, które powinny być eliminowane w trakcie dalszych ewentualnych prac parlamentarnych nad projektem opiniowanej ustawy.

  1. W art. 2 ust. 6 sformułowanie "składniki mienia stają się jego własnością" jest niezgodne z zasadą, w myśl której właścicielem mienia, w które wyposażone zostały Państwowe osoby prawne jest Skarb Państwa.
  2. W art. 5 ust. 3 słowa "podmiotami gospodarczymi" powinny być zastąpione słowem "przedsiębiorcami".
  3. W art. 8 ust. 3 pkt 1 "wykształcenie wyższe" jako standard wykształcenia przewidziany dla dyrektora państwowego instytutu naukowego jest zbyt niski - na stanowisko dyrektora powinna być powoływana osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
  4. W art. 11 ust. 2 rozwiązanie, w myśl którego wszystkich kandydatów do rady naukowej instytutu wskazuje dyrektor nie jest właściwe - prawo do wskazywania kandydatów powinny posiadać również różne gremia naukowe.
  5. W art. 11 ust. 3 dziwi regulacja, w myśl której "członkiem rady naukowej nie może być osoba zatrudniona w państwowym instytucie naukowym lub realizująca inne zadania na rzecz tego instytutu".
  6. W art. 12 ust. 3 i art. 13 ust. 3 treść przepisów powinna przywoływać ustawę z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  7. Mienie będące we władaniu likwidowanych państwowych instytutów naukowych powinno być przekazywane jednostkom organizacyjnym zarządzanym lub nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw nauki lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików