Porządek obrad III posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 11 lutego 2010 roku

piątek, 16 kwietnia 2010

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Wręczenie nagród laureatom V konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach.
IV. Dyskusja na temat środowiskowego projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego – wprowadzenie prof. Jerzy Woźnicki.
Przerwa
V. Komunikaty.
VI. Przyjęcie znowelizowanego Statutu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
VII. Zaopiniowanie projektu ustawy o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie”
– przedstawia Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego oraz Komisja Prawna.
VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej – przedstawia prof. P. Lampe.
IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie szczegółowych warunków, sposobu, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny zgodności planowych inwestycji ze strategiami rozwoju
– przedstawia Komisja Ekonomiczna i Komisja Prawna.

X. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową – przedstawia Komisja Ekonomiczna i Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych.

XI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień Akademickich.
1. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „kulturoznawstwo”.
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „pedagogika”.
XII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego oraz Komisja Edukacji.

1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydział Artystyczny w Cieszynie – „sonologia i kompozycja” (studia drugiego stopnia).
2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu – „elektroradiologia” (studia drugiego stopnia).

XIII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych – przedstawia Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych.
1. Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie – studia podyplomowe w zakresie „Bezpieczeństwa i higieny pracy”
XIV. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
1. Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej – stypendia naukowe dla pracowników uczelni.
2. Politechnika Gdańska – „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii”.
3. Politechnika Lubelska – stypendia naukowe dla doktorantów i młodych doktorów w ramach projektu „Nowoczesna edukacja – rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Lubelskiej”.
4. Politechnika Lubelska – stypendia dla doktorantów w ramach projektu „Politechnika XXI wieku”.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – stypendia w ramach projektu pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem, do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”. (regulamin poprawiony)
6. Poprawiony regulamin stypendiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przyznawanych w ramach projektu „Informatyka – kompetencje dla rozwoju” (kierunki zamawiane).
XV. Sprawy różne i wolne wnioski.
XVI. Przyjęcie protokołu II posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (21 stycznia 2010).
XVII. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików