Porządek obrad VI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 15 kwietnia 2010 roku

wtorek, 27 kwietnia 2010

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Dyskusja na temat „Nowe wyzwania dla zasad dobrych obyczajów w nauce” – wprowadzenie Ksiądz Profesor Andrzej Szostek.
Przerwa
IV. Komunikaty.
V. Przyjęcie uchwały w sprawie strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.
VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011 – przedstawia Komisja Ekonomiczna oraz Komisja Prawna RG.
VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców” – przedstawia KN RG oraz Komisja Prawna RG.
VIII. Przyjęcie uchwały w sprawie wytycznych dla recenzentów wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień RG.
IX. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień Akademickich.

1. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „kulturoznawstwo”.

2. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie „historia”.

3. Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny – doktor nauk technicznych
w dyscyplinie „elektronika”.

4. Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny – doktor nauk technicznych
w dyscyplinie „inżynieria chemiczna”.

5. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie „ekologia”.

6. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoły Nauk Ścisłych – doktor nauk chemicznych w dyscyplinie „chemia”.

7. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu – doktor nauk o zdrowiu.

8. Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie „mikrobiologia”.

9. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
w Mysłowicach, Katedra Pedagogiki – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „pedagogika”.

X. Przyjęcie stanowisk RG przygotowanych przez Komisję Edukacji w sprawach:
1. Propozycji utworzenia kierunku studiów „terapia zajęciowa”.
2. Nadawania tytułu inżyniera na niektórych kierunkach studiów.
XI. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego oraz Komisja Edukacji.
1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna –„budownictwo drewniane” (studia pierwszego stopnia).
2. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Malarstwa – „rysunek” (studia pierwszego i drugiego stopnia).
3. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny – „filozofia z elementami anglistyki” (studia pierwszego stopnia).
XII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych – przedstawia Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych.
1. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – studia podyplomowe w zakresie „Psychologii w sporcie”.
2. Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie – studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie w medycynie”.
3. Grudziądzka Szkoła Wyższa w Grudziądzu - studia podyplomowe w zakresie „Przygotowanie pedagogiczne”, „Zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy”, „Orientacji i poradnictwa edukacyjno-zawodowego”, „Organizacji pomocy społecznej i pomocy rodzinie”.
XIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
1. Regulamin przyznawania stypendiów dla najlepszych słuchaczy i słuchaczek studiów doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego.
2. Zasady przyznawania programów stypendialnych: Program Stypendiów Doktoranckich, Program Stypendiów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Program Stypendiów w konkursie PRYMUS administrowanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.
3. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów i doktorów - AWF w Krakowie, AWF w Warszawie i AWF we Wrocławiu.
4. Regulamin przyznawania stypendiów dla pracowników Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej.
5. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.
6. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznawanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”.
7. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym „Fizyka techniczna” w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach projektu EDISON.
8. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w programie KWERENDA Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
9. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich o specjalności ekologia i wzmocnienie potencjału dydaktycznego kadry Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10. Regulamin przyznawania stypendiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dla studentów studiów I stopnia Inżynieria Środowiska.
11. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych doktorantom Politechniki Lubelskiej – program „Politechnika XXI wieku”. (wniosek ponowny)
12. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych doktorantom i młodym doktorom Politechniki Lubelskiej – program „Nowoczesna edukacji – rozwój potencjału dydaktycznego PL”. (wniosek ponowny)
13. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów i młodych doktorów Politechniki Śląskiej. (wniosek ponowny)
14. Regulamin przyznawania stypendiów habilitacyjnych, doktorskich nauczycielom akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. (wniosek ponowny)
15. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu „Rozwój Studiów Chemicznych w UMK (ZUCH UMK)” (wniosek ponowny).
XIV. Sprawy różne i wolne wnioski.
XV. Przyjęcie protokołu V posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (11 marca 2010).
XVI. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików