Porządek obrad XXI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 15 grudnia 2011 roku

wtorek, 3 kwietnia 2012

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Analiza stanu rozporządzeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – przedstawia prof. J. Lubacz.
IV. Nowelizacja Statutu Rady w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia prof. E. Bagińska.
przerwa
V. Komunikaty.
VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu obsługi administracyjnej
i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów
i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta – przedstawia KERG.
VII. Zaopiniowanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw – przedstawia KEdRG.
VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – przedstawia KEdRG.
IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego – przedstawia KEdRG
X. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – przedstawia KEdRG.
XI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym - przedstawia KEdRG.
XII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania
i zaliczania – przedstawia Zespół Medyczny.
XIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KURG.
1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

2. Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania – doktor nauk ekonomicznych
w dyscyplinie finanse.

3. Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

4. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny – doktor habilitowany nauk farmaceutycznych.

5. Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny – doktor nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.

XIV. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KERG
1. Zasady przyznawania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski (Wydział Nauk Humanistycznych) ( wniosek ponowny).
2. Zasady przyznawania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski (Wydział Nauk Społecznych).
XV. Sprawy różne i wolne wnioski.
XVI. Przyjęcie protokołu XX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (17 listopada 2011).
XVII. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików