Porządek obrad II posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 stycznia 2010 roku

wtorek, 2 marca 2010

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Uchwalenie tematyki obrad.
III. Dyskusja nad programem działalności Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz trybu jej pracy.
IV. Zaopiniowanie projektu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie powołania Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europejskiego – przedstawia Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych oraz Zespół Prawny.
V. Zaopiniowanie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych – przedstawia prof. P. Lampe.

VI. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy w sprawie utworzenia Akademii Sztuki w Szczecinie – przedstawia Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego oraz Zespół Prawny

VII. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia Zespół Prawny.

VIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień Akademickich.
1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa – doktor nauk technicznych w dyscyplinie „energetyka”.
2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk
o Żywności i Rybactwa – doktor nauk rolniczych w dyscyplinie „biotechnologia”.
IX. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego oraz Komisja Edukacji.
1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej – „gospodarka turystyczna” (studia pierwszego i drugiego stopnia).
2. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Zarządzania – „gospodarka turystyczna” (studia pierwszego stopnia).
3. Akademia Muzyczna w Łodzi, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki
i Edukacji Artystycznej – „muzykoterapia” (studia pierwszego stopnia).
X. Zaopiniowanie wniosków uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych – przedstawia Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych.
1. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej – „zarządzanie nieruchomościami”.
XI. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – zasady przyznawania stypendiów studentom kierunku „Inżynieria Środowiska”, grupy specjalnościowe „Energooszczędne technologie w budownictwie”.
2. Uniwersytet im. A. Mickiewicza – regulamin przyznawania stypendiów na Wydziale Matematyki i Informatyki w ramach realizacji projektu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematyka i informatyka” .
3. Uniwersytet Rzeszowski – regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu „Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy”.
4. Politechnika Świętokrzyska – regulamin przyznawania stypendiów studentom kierunków zamawianych.
5. Politechnika Śląska – regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Utworzenie nowej specjalności Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka” na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
6. Politechnika Śląska – regulamin przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu „Unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku Chemia na wydziale Chemicznym – otwarcie specjalności Chemia Bioorganiczna”.
XII. Ustalenia dotyczące udziału przedstawiciela RGSW w zespole koordynującym prace ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracujących nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
XIII. Sprawy różne i wolne wnioski.
XIV. Przyjęcie protokołu z przebiegu I posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (7 stycznia 2010).
XV. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików