Porządek obrad V posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 11 marca 2010 roku

niedziela, 18 kwietnia 2010

I. Otwarcie posiedzenia.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Komunikaty.
IV. Przyjęcie uchwały dotyczącej stanowiska w sprawie utworzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
V. Przyjęcie znowelizowanego Statutu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – przedstawia KP RG.
VI. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad opiniowania wniosków o prowadzenie studiów na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia Komisja Rozwoju
i Organizacji Szkolnictwa Wyższego RG.
VII. Przyjęcie uchwały w sprawie wytycznych dla recenzentów wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień RG. Ustalono na Prezydium, że sprawa wymaga konsultacji z CK.
VIII. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy zmieniającego ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia prof. P. Lampe oraz Komisja Prawna. (ustawa została już przyjęta przez Sejm.)
IX. Zaopiniowanie projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. – przedstawia Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego RG.
IXa Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru – przedstawia Komisja Prawna
IXb Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu – przedstawia Komisja Prawna
X. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą – przedstawia KN RG.
XI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia Komisja Uprawnień Akademickich.
1. Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych – doktor habilitowany nauk chemicznych w dyscyplinie „chemia”.
2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki
o polityce”.
3. Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie „matematyka”.
4. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „pedagogika”.
5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu – doktor nauk o zdrowiu.
6. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu – doktor nauk
o zdrowiu.
7. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie „informatyka”.

8. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki o polityce”.
9. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Wydział Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego – doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie „ekonomia”.
XII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – przedstawia Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego oraz Komisja Edukacji.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Opieki Zdrowotnej – „kognitywistyka”(studia drugiego stopnia).
XIIa Zaopinowanie wniosku UMCS w Lublinie o zmianę nazwy kierunku „logopedia z audiofonologią – przedstawia prof. B. Tuchańska.
XIII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych – przedstawia Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych.
Bydgoska Szkoła Wyższa – studia podyplomowe w zakresie „Administracji Sieci Komputerowych Cisco”.

XIV. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia Komisja Ekonomiczna.
1. Regulamin stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie.
2. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu „Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne – zmawianie kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim”.
3. Regulamin stypendiów naukowych „Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki- prowadzonego przez Centrum materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
w Zabrzu.
4. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Chemii projektu konkursowego „Rozwój Studiów Chemicznych w UMK”.
5. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu „Studenci kierunku Biotechnologia akceleratorem Gospodarki Opartej na Wiedzy” – Uniwersytet Rzeszowski.
6. Regulamin zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów PWSZ w Tarnowie w ramach realizacji projektu „PUK M@tematyka PLUS – Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Matematyka z pakietem językowym”.
7. Regulamin zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów PWSZ w Tarnowie w ramach realizacji projektu „PUK Inżynieria M@teriałowa PLUS – Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym”.
8. Regulamin zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów PWSZ w Tarnowie w ramach realizacji projektu „PUK Chemi@ PLUS – Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Chemia z pakietem językowym”.
XIVa - przekazać głos prof. E. Jezierskiemu ( zmiana w standardach na kierunku kształcenia – farmacja; sprawa tytułu inżyniera )
XV. Sprawy różne i wolne wnioski.
XVI. Przyjęcie protokołu III posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (11 lutego 2010).
XVII. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików