Porządek obrad XXIX posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 8 listopada 2012 roku


I. Otwarcie posiedzenia

II. Przyjęcie porządku obrad

III. Pierwszy rok funkcjonowania znowelizowanej ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – wprowadzenie do dyskusji prof. Hubert Izdebski Sekretarz Centralnej Komisji

Przerwa

IV. Komunikaty

V. Zaopiniowanie  „Objaśnień projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w części 38 – Szkolnictwo wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2013” – przedstawia KEP RG, KK RG

VI. Zaopiniowanie  „Objaśnień projektu budżetu w części 28 – Nauka do projektu ustawy budżetowej na rok 2013” – przedstawia KEP RG, KN RG

VII. Zaopiniowanie dokumentu przedłożonego przez NCBiR pt. „Plan Działania na rok 2013 Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – przedstawia KN RG, KEP RG

VIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG

 1. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie
 2. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa – doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki projektowe
 3. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 4. Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
 5. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska
 6. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Katedra Neofilologii – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
 7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia
 8. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu – doktor habilitowany nauk o zdrowiu
 9. Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
 10. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
 11. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – doktor i doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

IX. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP RG.

 1. Zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, określonych w regulaminie Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym   Politechniki Łódzkiej.
 2. Zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, określonych w regulaminie Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
 3. Zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, określonych w regulaminie Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.
 4. Zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, określonych w regulaminie Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.
 5. Zatwierdzenie regulaminu stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

X.Sprawy różne i wolne wnioski

XI. Przyjęcie protokołu z XXVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11 października 2012 r.).

XII. Zamknięcie posiedzenia.