Porządek obrad XXVIII posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 11 października 2012 roku

czwartek, 22 sierpnia 2013

I. Otwarcie posiedzenia

II. Przyjęcie porządku obrad

III. Rynek pracy dla absolwentów szkół wyższych

 1. Zatrudnialność absolwentów a system kształcenia – ref. Rzecznik Praw Absolwenta Bartłomiej Banaszak
 2. Rynek pracy z perspektywy biznesu – ref. dr Wojciech Szewko/ prof. Marek Ilnicki – przedstawiciele pracodawców w RG

Przerwa

IV. Komunikaty

V. Wybór członków Komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy RG

VI. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych

 1. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych  innych ustaw – ref. KK RG
 2. Poselski projekt ustawy o umowie związku partnerskiego – ref. KEP RG
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacjiz budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych – ref. KEP RG
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego – ref. KEP RG
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania – ref. KEP RG
 6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych – ref. KEP RG
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych – ref. KK RG
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych – ref. KK RG
 9. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn – ref. KEP RG

VII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG

 1. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach
 2. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Budownictwai Inżynierii Środowiska – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo
 3. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Fizyki i Astronomii – doktor habilitowany nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia
 4. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiczny – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
 5. Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – doktor habilitowany nauk ekonomicznychw dyscyplinie towaroznawstwo
 6. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
 7. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
 8. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu – doktor habilitowany nauk o zdrowiu
 9. Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny – doktor nauk technicznych w dyscyplinie elektronika

VIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP RG

 1. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, przedstawionych przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie
 3. Zasady przyznawania stypendiów dla studentów złożony przez podmioty uczestniczące w programie stypendialnym „Młodzi w Łodzi”
  (16 regulaminów)
 4. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Teologii KUL

IX. Sprawy różne i wolne wnioski

X. Przyjęcie protokołu z XXVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (14 czerwca 2012 r.)

XI. Zamknięcie posiedzenia

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików