Porządek obrad XXX posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 grudnia 2012 roku

czwartek, 22 sierpnia 2013

I. Otwarcie posiedzenia

II. Przyjęcie porządku obrad

III. Problemy akredytacji związane z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji. Wprowadzenie do dyskusji – prof. Danuta Strahl Wiceprzewodnicząca PKA

Przerwa

IV. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009-2012 – przedstawia prof. Ewa Gruza Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej

V. Wybory Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej – przedstawia Przewodniczący RG

VI. Komunikaty

VII. Zaopiniowanie  projektów aktów prawnych

 1. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw – przedstawia KK
 2. Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw – przedstawia KN i KEP RG

VIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG

 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi – doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia
 3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce
 4. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania – doktor  nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
 5. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo
 6. Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki
 7. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo
 8. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie ochrona środowiska
 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

IX. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP RG

Zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego Funduszu Stypendialnego Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego

X. Sprawy różne i wolne wnioski

XI. Przyjęcie protokołu z XXIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 listopada 2012 r.)

XII. Zamknięcie posiedzenia.      

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików