Porządek obrad XXXI posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 10 stycznia 2013 roku

poniedziałek, 14 stycznia 2013

I. Otwarcie posiedzenia.

II. Przyjęcie porządku obrad.

III. Dyskusja na temat najistotniejszych problemów stojących przed nauką i szkolnictwem wyższym – wprowadzenie prof. J. Lubacz.

IV. Projekt apelu do Rządu i Parlamentu RP – przedstawia prof. J. Lubacz.

Przerwa

V. Wybory przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej.

VI. Sprawozdanie Rzecznika Praw Absolwenta z pierwszego roku działalności.

VII. Komunikaty.

VIII. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych – przedstawia KK RG, KN RG.

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich – przedstawia KK RG.

 3. Projekt założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych – przedstawia KN RG.

 4. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa – przedstawia KN RG, KEP RG.

 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – przedstawia KK RG.

IX. Zaopiniowanie projektu aktualizacji Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód – przedstawia KEP.

X. Zaopiniowanie wniosków o sfinansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej – przedstawia KEP RG, KN RG.

XI. Informacja w sprawie wzorcowych efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów – przedstawia KK RG.

XII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień
do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG.

 1. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – doktor nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

 2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

 3. Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego – doktor nauk o kulturze fizycznej.

 4. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.

XIII. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP RG.

  1. Zasady przyznawania stypendiów naukowych, określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  2. Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, określonych w regulaminach obowiązujących na Wydziałach:
   a) Chemicznym;
   b) Biotechnologii i Nauk o Żywności;
   c) Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

XIV. Sprawy różne i wolne wnioski.

XV. Przyjęcie protokołu z XXIX oraz XXX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (14 listopada i 13 grudnia 2012 r.).

XVI. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików