Porządek obrad XXXII posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 lutego 2013 roku

poniedziałek, 18 lutego 2013

I. Otwarcie posiedzenia.

II. Przyjęcie porządku obrad.

III. Dyskusja na temat możliwości wdrożenia polityki naukowej opartej na faktach ("evidence-based policy") w warunkach polskich – wprowadzenie prof. K. Czaplicka-Kolarz.

Przerwa

IV. Komunikaty.

V. Wybory uzupełniające do Prezydium RG.

VI. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych.

 1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych – przedstawia KN RG.

 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw – przedstawia KEP RG.

 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – przedstawia KK RG.

VII. Zaopiniowanie wniosków inwestycyjnych dotyczących dużej infrastruktury badawczej w zakresie infrastruktury informatycznej – przedstawia KEP RG, KN RG.

VIII. Zaopiniowanie wzorcowych efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów – przedstawia KK RG.

IX. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG.

 1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo.

 2. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Wydział Zarządzania i Dowodzenia – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

 3. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Farmaceutyczny – doktor nauk farmaceutycznych.

 4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi – doktor habilitowany nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia.

X. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP RG.

 1. Regulamin przyznawania stypendiów studenckich w programie Clean Coal Technologies – AGH.

 2. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów i doktorantów i młodych naukowców z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 3. Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, określonych w regulaminie Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.(poprawiony).

 4. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów kierunków ekonomicznych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

 5. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów kierunków związanych z nowoczesnymi technologiami Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

 6. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów kierunków humanistycznych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

 7. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów realizujących studia z zakresu: zarządzania, ekonometrii, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz ochrony środowiska Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

 8. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w konkursie PRYMUS Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

 9. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych pracownikom PWSH „Pomerania” w Chojnicach.

 10. Zasady przyznawania Specjalnego Stypendium Naukowego dla Uczestników Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego finansowanego ze środków KNOW.

XI. Sprawy różne i wolne wnioski.

XII. Przyjęcie protokołu XXXI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (10 stycznia 2013 r.).

XIII. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików