Porządek obrad XXXIII posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 marca 2013 roku

poniedziałek, 18 marca 2013

I. Otwarcie posiedzenia.

II. Przyjęcie porządku obrad.

III. Kapitał ludzki i kapitał społeczny, rola edukacji w rozwoju kraju – wprowadzenie do dyskusji prof. Andrzej Nowak, SWPS.

Przerwa

IV. Komunikaty.

V. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach – przedstawia KK RG,

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych – przedstawia KK RG.

VI. Propozycja wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów:

 1. ratownictwo medyczne,

 2. kosmetologia.

VII. Zaopiniowanie planu działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2013 rok – przedstawia KEP RG, KN RG.

VIII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG.

 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – doktor nauk prawnych w dyscyplinie nauki
  o administracji.

 2. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.

 3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

 4. Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji – doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

 5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi – doktor habilitowany nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia.

 6. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa – doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

IX. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KEP RG.

 1. Regulamin przyznawania stypendiów uczestnikom studiów doktoranckich uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych finansowanych ze środków na naukę – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 2. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

 3. Regulamin przyznawania specjalnego stypendium naukowego im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość”, które uzyskało status KNOW.

X. Sprawy różne i wolne wnioski.

XI. Przyjęcie protokołu XXXII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (14 lutego 2013 r.).

XII. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików