Porządek obrad XXXIV posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 11 kwietnia 2013 roku

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

I. Otwarcie posiedzenia.

II. Przyjęcie porządku obrad.

III. Udział studentów w procesie ewaluacji procesu dydaktycznego oczami zainteresowanych – przedstawia Marta Gruszczyńska, przedstawicielka PSRP w RG.

Przerwa

IV. Komunikaty.

V. Przyjęcie uchwały w sprawie Wspólnego protestu KRASP, KRZaSP oraz PSRP z dn. 4.04.2013 r.

VI. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie – przedstawia KK RG.

 2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014 – przedstawia KE-P RG .

 3. Poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci – przedstawia KE-P RG.

 4. Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – przedstawia KE-P RG .

VII. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Nauki za 2012 rok – przedstawia KEP RG, KN RG.

VIII. Zaopiniowanie planu działalności Narodowego Centrum Nauki na 2013 rok – przedstawia KEP RG, KN RG.

IX. Propozycja wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów:

 1. zootechnika – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym,

 2. automatyka i robotyka – studia I stopnia o profilu praktycznym – przedstawia KK RG.

X. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG.

 1. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Wydział Zarządzania i Dowodzenia – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

 2. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych i Administracji – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

 3. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, Wydział Chemiczny – doktor habilitowany nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.

 4. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

 5. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu – doktor habilitowany nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.

 6. Politechnika Białostocka, Wydział Architektury – doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

 7. Akademia Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – doktor i doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

XI. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych – przedstawia KE-P RG.

 1. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych pracownikom PWSH „Pomerania” w Chojnicach (poprawiony).

 2. Regulamin przyznawania specjalnego stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość”, które uzyskało status KNOW (poprawiony).

 3. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego.

 4. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach.

 5. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 6. Regulamin przyznawania stypendiów „PhDo w Stoczni” – stypendia doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 7. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie.

 8. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN finansowanych z dotacji celowej przyznanej przez MNiSW na działalność statutową polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

 9. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie.

 10. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 11. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu Gdańskiego pracownikom z tytułem profesora oraz ze stopniem doktora habilitowanego lub doktora.

 12. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów na Wydziale Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

XII. Sprawy różne i wolne wnioski.

XIII. Przyjęcie protokołu XXXIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (14 marca 2013 r.).

XIV. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików