Porządek obrad XXXIX posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 roku

wtorek, 24 czerwca 2014

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Sprawozdanie z działalności Rady w roku 2013 – przedstawia prof. J. Lubacz
 4. Podsumowanie X kadencji Rady – przedstawia prof. J. Lubacz

Przerwa

 1. Komunikaty
 2. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki – przedstawia KE-P RG
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – przedstawia KE-P RG
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii – przedstawia KK RG i RPA
 3. Zaopiniowanie planu działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2014 rok – przedstawia KE-P RG i KN RG
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie dostępu absolwentów szkół wyższych do zawodów regulowanych – przedstawia KK RG i RPA
 5. Propozycje wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów – przedstawia KK RG
 6. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień
  do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG
  1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej
  2. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny – doktor habilitowany nauk teologicznych
  3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny – doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura
  4. Katolicki Uniwersytet Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia
  5. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy – doktor nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska
  6. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach
  7. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka
   i inżynieria biomedyczna
 7. Zaopiniowanie regulaminów stypendiów naukowych – przedstawia KE-P RG
  1. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN finansowanych z dotacji celowej przyznanej przez MNiSW na działalność statutową polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
  2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu Gdańskiego pracownikom z tytułem profesora oraz ze stopniem doktora habilitowanego lub doktora
  3. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu Gdańskiego asystentom, doktorantom i studentom
  4. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla doktorantów na Wydziale Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
  5. Zasady przyznawania stypendiów naukowych określonych w regulaminie Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków Uniwersytetu Jagiellońskiego
  6. Zasady przyznawania stypendiów naukowych określonych w regulaminie Funduszu Królowej Jadwigi Uniwersytetu Jagiellońskiego
  7. Zasady przyznawania stypendiów naukowych określonych w regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Adama Krzyżanowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
  8. Zasady przyznawania stypendiów naukowych określonych w regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka Uniwersytetu Jagiellońskiego
  9. Zasady przyznawania stypendiów naukowych określonych w regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera Uniwersytetu Jagiellońskiego
  10. Regulamin Stypendialnego Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
  11. Regulamin finansowania działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
  12. Regulamin Funduszu Młodych Naukowców w Instytucie Papiernictwa
   i Poligrafii Politechniki Łódzkiej
  13. Regulamin przyznawania Stypendium „IUVENES – KNOW” dla studentów I-go roku jednostek Krakowskiego Konsorcjum Naukowego „Materia-Energia-Przyszłość”
  14. Regulamin przyznawania stypendium naukowego dla studentów studiów II stopnia prowadzonych przez jednostki uczestniczące w Krakowskim Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość”, które uzyskało status Krajowego Ośrodka Wiodącego - KNOW
 8. Sprawy różne i wolne wnioski
 9. Przyjęcie protokołu XXXVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego
 10. Zamknięcie posiedzenia

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików