Porządek obrad XXXVI posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 czerwca 2013 roku

środa, 21 sierpnia 2013

I. Otwarcie posiedzenia

II. Przyjęcie porządku obrad

III. Problemy kształcenia o profilu praktycznym – wprowadzenie do dyskusji prof. E. Jezierski, Przewodniczący Komisji Kształcenia Rady Głównej

Przerwa

IV. Komunikaty

V. Zaopiniowanie  projektów aktów prawnych:

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – przedstawia KE-P RG

VI. Propozycje wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów – przedstawia KK RG

VII. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG

 1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie socjologia
 2. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
 4. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie – doktor nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna
 5. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Sztuki – doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.
 6. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej

VIII. Zaopiniowanie regulaminów stypendiów naukowych – przedstawia KE-P RG

 1. Regulamin przyznawania stypendium „IUVENES-KNOW” dla studentów I roku jednostek Krakowskiego Konsorcjum Naukowego „Materia-Energia -Przyszłość”
 2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych ze środków własnego funduszu stypendialnego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 3. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 4. Regulamin specjalnych stypendiów naukowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego  Politechniki Warszawskiej dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
 5. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków NCN
 6. Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za wyniki w nauce

IX. Sprawy różne i wolne wnioski

X. Przyjęcie protokołu XXXV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

XI. Zamknięcie posiedzenia                   

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików