Porządek obrad XXXVII posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 10 października 2013 roku

czwartek, 17 października 2013

I. Otwarcie posiedzenia

II. Przyjęcie porządku obrad

III. Problemy uczelni niepublicznych – wprowadzenie do dyskusji prof. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

IV. Przygotowanie opinii dla Trybunału Konstytucyjnego w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 94 ust. 5 i 95 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z Konstytucją RP

Przerwa

V. Komunikaty

VI. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych:

  1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o systemie oświaty – przedstawia KK RG
  2. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej – przedstawia KE-P RG
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich – przedstawia KE-P RG, KK RG

V. Propozycje wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów – przedstawia KK RG

VI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG

  1. Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki – doktor nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
  2. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny – doktor nauk medycznych w dyscyplinie medycyna
  3. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Wydział Informatyki – doktor nauk technicznych w dyscyplinie mechanika
  4. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia

VII. Zaopiniowanie regulaminów stypendiów naukowych – przedstawia KE-P RG

1. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych pracownikom Powszechnej Wyższej szkoły Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach

2. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych ze środków funduszy stypendialnego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski

IX.Przyjęcie protokołu XXXVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

X. Zamknięcie posiedzenia

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików