Porządek obrad XXXVIII posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 listopada 2013 roku

wtorek, 24 czerwca 2014

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Problemy dostępu absolwentów uczelni do zawodów regulowanych – wprowadzenie do dyskusji Bartłomiej Banaszak, Rzecznik Praw Absolwenta

Przerwa

 1. Komunikaty
 2. Zaopiniowanie projektów aktów prawnych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich – przedstawia KK RG, KN RG

 1. Propozycje wzorcowych efektów kształcenia dla kierunków studiów – przedstawia KK RG
 2. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień
  do nadawania stopni naukowych – przedstawia KU RG
  1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
  2. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki – doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne
  3. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie – doktor habilitowany nauk o zdrowiu
  4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Fizjoterapii – doktor nauk o kulturze fizycznej
  5. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie ochrona środowiska
  6. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii – doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji
  7. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia
  8. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Biotechnologii
   i Nauk o Środowisku – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia
  9. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności
  10. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
  11. Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie
  12. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Angielskiej – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
 3. Zaopiniowanie regulaminów stypendiów naukowych – przedstawia KE-P RG
  1. Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
  2. Regulamin przyznawania stypendiów Orange za wyniki w nauce w Akademii Leona Koźmińskiego dla studentów kierunku zarządzanie specjalność zarządzanie w wirtualnym środowisku
  3. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  4. Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 4. Sprawy różne i wolne wnioski
 5. Przyjęcie protokołu XXXVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego
 6. Zamknięcie posiedzenia

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików